Nederlands Voorzitterschap: halfway

12-04-2016

Op 1 januari werd Nederland voor zes maanden voorzitter van de Europese Raad. Voorafgaand aan het voorzitterschap stelde de Nederlandse overheid een aantal voorzitterschapsprioriteiten vast. Inmiddels is het april en is het Nederlands Voorzitterschap alweer over de helft van de termijn heen. Tijd voor een beknopte tussenbalans.

Prioriteiten
De uitgangspunten die Nederland voor het voorzitterschap opstelde zijn: een Europese Unie die zich concentreert op hoofdzaken, een innovatieve Unie gericht op groei en banen en een Unie die verbindt. Daarbij formuleerde Nederland vier prioriteiten: migratie en internationale veiligheid, Europa als innovator en banenmotor, stabiele financiën en robuuste eurozone en ten slotte toekomstgericht klimaat- en energiebeleid.

Migratie
De afgelopen drie maanden heeft het Nederlands Voorzitterschap veel werk verzet. De migratiecrisis was een topprioriteit. Op 7 maart werd een belangrijke stap gezet in de aanpak van de vluchtelingenstroom. Een aantal concrete oplossingen werd tussen de Europese Unie en Turkije overeengekomen. Vervolgens werd dit akkoord tijdens de Europese Raad van 17 en 18 maart daadwerkelijk gesloten en op 4 april begon de uitvoering van een kernonderdeel van het akkoord: het terugsturen van migranten. Het Nederlands Voorzitterschap heeft tot nu toe elke maand een verslag gepubliceerd over de situatie van de migratiecrisis.

Innovatie
Ook op het gebied van innovatie heeft Nederland als voorzitter veel actie ondernomen. In het kader van deze prioriteit zijn veel bijeenkomsten en evenementen georganiseerd. Kenmerkend hieraan is dat de evenementen toegankelijk waren voor een breder publiek. Evenementen die hebben plaatsgevonden zijn bijvoorbeeld: Truck Platooning – over geautomatiseerde vrachtwagens, een tweedaagse conferentie over ‘Open Science’ en voor deze week staat het netwerkevent Innovation Expo op de agenda. Op 26 januari organiseerden BUSINESSEUROPE, de European Round Table of Industrialists (ERT), het European Risk Forum (ERF), VNO-NCW en MKB-Nederland samen met de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel het Innovation Event. Aan dit event namen ook drie eurocommissarissen deel, namelijk: Katainen (Jobs, Growth, Investment and Competitiveness), Bieńkowska (Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs) en Moedas (Research, Science and Innovation). De conclusies van het event zijn voorafgaand aan de Informele Raad voor Concurrentievermogen in Amsterdam op 27 januari aan alle Europese lidstaten gepresenteerd. Ook bij veel andere informele raden staan innovatieaspecten centraal. Als het gaat om innovatie moet ook het innovatieve en duurzame Europagebouw genoemd worden, dat speciaal voor het EU-voorzitterschap in Amsterdam is gebouwd. Als kers op de taart werd Amsterdam op vrijdag 8 april uitgeroepen tot de nieuwe innovatie hoofdstad van Europa.

Financiën, eurozone, klimaat en energie
Tot nu toe zijn vooral de activiteiten en ontwikkelingen rondom migratie en innovatie in het nieuws geweest. Daarnaast heeft het Nederlands Voorzitterschap ook gewerkt aan de prioriteiten stabiele financiën en robuuste eurozone en een toekomstgericht klimaat- en energiebeleid. Op maandag 11 april kwamen de Energieministers samen in Amsterdam om te spreken over de interne energiemarkt. Versterking van de (regionale) samenwerking is namelijk noodzakelijk om de Europese Unie klaar te maken voor een toekomst met duurzame, betrouwbare en betaalbare energie. De ministers van energie wisselden onder andere van gedachten over de uitdagingen waar de EU voor staat, zoals integratie van hernieuwbare energie, voorzieningszekerheid en regionale samenwerking. Daarnaast is door het Nederlands Voorzitterschap de afgelopen maanden begonnen met de gesprekken over de herziening van het EU Emissions Trading System (ETS). Dit systeem is een voornaam instrument om de uitstoot van broeikasgassen op kosten-efficiënte wijze te reduceren.

Op het financiële terrein is het symposium met de OESO over financiële educatie georganiseerd. Daarnaast heeft Nederland de discussie gestart over de toekomstige budgetsystematiek van de Europese Unie. In juni zal de Europese Raad spreken over de vervolmaking van de Europese Monetaire Unie (EMU) en over de roadmap om het Five Presidents rapport uit te voeren. Dit betekent dat op korte termijn de discussie over Eurogovernance weer hoog op de agenda komt. Tevens zal de Europese Raad in juni agenda’s vaststellen voor de uitvoering van commissieplannen voor de Interne Markt Strategie, de Digitale Interne Markt, de Kapitaalmarktunie en de Energie Unie. Dit houdt in dat er op deze onderwerpen een concreet tijdpad voor de wetgevende agenda komt.

Tweede helft
Evenals als in de eerste helft staan ook voor de tweede helft van het voorzitterschap veel vergaderingen en evenementen op de planning. Innovatie zal hierbij steeds weer de rode draad zijn. De definitieve balans van het Nederlands Voorzitterschap en de bijdrage ervan aan de Europese Unie kunnen we pas na juni opmaken. Tot die tijd blijven VNO-NCW en MKB-Nederland het voorzitterschap nauw volgen en steunen zij het belang van de door Nederland gestelde voorzitterschapsprioriteiten.

VNO-NCW en MKB-Nederland heeft een aantal evenementen, bijeenkomsten en stakeholderevents georganiseerd in het kader van het Nederlands EU-voorzitterschap. Hierboven werd reeds het innovation event genoemd. Op 27 januari organiseerde VNO-NCW een Ronde Tafel met 28 ondernemingen uit de EU lidstaten over digitalisering, met aansluitend een debriefing aan Commissaris Oettinger. Op 22 februari werd een CEO bijeenkomst met Commissaris Timmermans georganiseerd. Daarnaast hebben verschillende leden bijgedragen aan het side-programma van de Informele Energieraad op 11 april. Op 22 april wordt er een grondstoffenconferentie georganiseerd in samenwerking met de Nederlandse overheid. Een ander belangrijk evenement is de Interne Markt conferentie op 13 juni, georganiseerd door het ministerie van Economische Zaken. Tot slot organiseren VNO-NCW en MKB-Nederland een aantal bezoeken van zusterfederaties en koepelorganisatie BUSINESSEUROPE aan Nederland om in het kader van het voorzitterschap met beleidsmakers te praten. Ook vindt een aantal vergaderingen van BUSINESSEUROPE beleidscommissies in Nederland plaats ter gelegenheid van het voorzitterschap.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.