Liberalisering Europese dienstensector vergt meer ambitie

17-05-2016

Deze week publiceerde de Europese Commissie een openbare raadpleging over een Europees ‘dienstenpaspoort’. De Commissie introduceert hiermee het idee van een paspoort voor dienstverleners die grensoverschrijdend willen opereren.

De huidige procedures die dienstverleners moeten ondergaan om hun dienst over de grens op de Europese Interne Markt aan te bieden zijn te complex, aldus de Commissie. Een aanvraag kan lang niet altijd elektronisch en vergt daarom veel papierwerk en vertaling. Ook bestaat er geen duidelijk tijdspad en duurt een proces vaak onnodig lang. Tot slot is informatie over regels en eisen in andere lidstaten dan het thuisland gebrekkig en niet transparant.

Het dienstenpaspoort moet de oplossing bieden. Wanneer een dienstverlener zich tijdelijk in een of meerdere andere EU-lidstaten wil vestigen, doet hij een aanvraag bij de aangewezen autoriteiten in het thuisland. De verantwoordelijke autoriteit stelt een ‘paspoort’ op dat aantoont dat de dienstverlener voldoet aan alle eisen die gelden. Vervolgens wordt het paspoort elektronisch verstuurd naar het beoogde gastland of gastlanden. Het gastland blijft wel verantwoordelijk om te controleren of de dienstverlener daadwerkelijk aan alle eisen voldoet, zolang deze eisen maar overeenkomen met EU-wetgeving. Toezending van het dienstenpaspoort bevat een duidelijke tijdlijn met korte en betrouwbare deadlines en zal in alle EU-lidstaten op dezelfde manier werken. Op basis van de aanvragen ontstaat er een online verzameling die als reservoir dient wanneer dienstverleners verder zouden willen uitbreiden. Dienstverleners hoeven dan niet nog een keer een aanvraag te doen. Een belangrijk element voor de Europese Commissie is dat dit proces een betere vertrouwensband en daarmee betere communicatie moet creëren tussen de (autoriteiten in) EU-lidstaten wanneer er sprake is van grensoverschrijdend dienstenverkeer. De consultatie richt zich op de sectoren waar barrières in wetgeving het sterkst aanwezig zijn: de bouwsector en de zakelijke dienstverlening (bijvoorbeeld architectuur, ingenieursdiensten, accountancy). Daarnaast onderzoekt de Commissie mogelijkheden om de eisen voor (schade)verzekeringen voor bouwdiensten en zakelijke dienstverleners op EU-niveau aan te passen.

VNO-NCW en MKB-Nederland zien verdieping van de dienstenmarkt als structurele oplossing voor de huidige problemen die resten in de Europese dienstensector. Het is daarom positief dat de Europese Commissie een concreet voorstel doet om dit te bewerkstelligen. De vraag is of het voorstel ambitieus genoeg is om de resterende barrières in de Europese dienstensector weg te nemen. In maart bracht de Europese Rekenkamer een evaluatie uit van de dienstenrichtlijn (2006). De conclusie luidt dat de Commissie doortastender moet optreden bij het ondersteunen van bedrijven en consumenten in de Europese Interne Markt. De dienstenrichtlijn is tot op heden nog niet in alle EU-lidstaten volledig omgezet in nationale wetgeving. Een andere opvallende bevinding is dat de gemiddelde duur van inbreukprocedures (beroep bij niet-naleving van lidstaten) met betrekking tot de dienstenrichtlijn 19,6 maanden is. Een bijkomend probleem is dat de opbrengst van de dienstenrichtlijn lastig in cijfers is uit te drukken. VNO-NCW en MKB-Nederland stellen dat er buiten de huidige strekking van de dienstenrichtlijn uit 2006 ook kansen liggen om de dienstensector te liberaliseren. Zo kan harmonisatie van regels voor veiligheid, gezondheid, milieu of consumentenbescherming op EU-niveau grensoverschrijdend dienstenverkeer verder bevorderen. Daarnaast zouden andere sectoren (uitzendbranche, beveiliging, gezondheidszorg) op gelijke hoogte in staat moeten worden gesteld om over de grens te kunnen ondernemen. Kortom, er is potentiële groei, maar grensoverschrijdend dienstverkeer is sterk onderontwikkeld, zelfs na implementatie van de dienstenrichtlijn.

In de loop van dit jaar en volgend jaar komt de Europese Commissie met meer concrete plannen om grensoverschrijdende handel in goederen en diensten te bevorderen. Belangrijke data om in gaten te houden zijn de Raad voor Concurrentievermogen op 26 en 27 mei onder het Nederlands EU-voorzitterschap, de slotconferentie Interne Markt op 13 juni in Amsterdam waar zowel de Europese Commissie als Nederlandse overheid aan bijdragen en de Europese Raad van 28 en 29 juni waar de Europese Interne Markt eveneens besproken gaat worden.

VNO-NCW en MKB-Nederland moedigen het Nederlandse bedrijfsleven aan om te reageren op de openbare raadpleging over het dienstenpaspoort en nog duidelijker te maken waar de knelpunten op de interne markt voor diensten zich volgens hen bevinden. Deelnemen aan de consultatie kan tot 26 juli 2016.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.