ING: 'De euro blijft ruim achter bij de US dollar als leidende wereldmunt.'

28-03-2019

 

 

Wat betekent Europa voor jou?Eind mei (de 23ste om precies te zijn) is het weer zover. Dan gaan we naar de stembus om een nieuw Europees Parlement te kiezen. Een belangrijk thema deze verkiezingen is de EMU/euro. ING ziet in de internationale rol voor de euro de sleutel tot een weerbare financiële sector.


 
In de context van toenemende internationale spanningen (Brexit, handelsconflicten en sancties, macht van buitenlandse BigTechs) wordt de roep voor Europa om een sterkere mondiale actor te worden mét bijbehorende belangrijke munt steeds groter. Europa moet beter bestand zijn tegen mondiale schokken en zou bepalender moeten zijn op wereldtoneel, met een sterke euro als symbool voor dit streven. 

'Een sterkere rol voor de euro kan niet zonder een Economische en Monetaire Unie (EMU) die stevig in haar schoenen staat.'

Echter, de euro blijft ruim achter bij de US dollar (USD) als leidende wereldmunt. Europese bedrijven moeten hun internationale zaken vaak doen in deze valuta. Dit betekent dat banken hen ook in USD moeten financieren. Aangezien veel Europese banken geen USD-deposito’s ophalen, zijn ze aangewezen op alternatieve financieringsbronnen, zoals obligatie-uitgifte in dollars of valutaswaps. Deze financiering loopt in het algemeen korter dan deposito’s en is ook duurder. Wanneer de euro een sterkere internationale rol zou spelen, zouden Europese klanten en hun banken meer zaken kunnen doen in euro, wat voor bedrijven minder valutarisico betekent, goedkoper is en een stabieler systeem in de hand werkt.  

 

Een sterkere rol voor de euro kan niet zonder een Economische en Monetaire Unie (EMU) die stevig in haar schoenen staat. De EMU blijft instabiel zonder gezamenlijke budgettaire schokbrekers die conjuncturele verschillen tussen lidstaten dempen. De eurocrisis heeft laten zien dat de begrotingsregels van het Europese Stabiliteits- en Groeipact onvoldoende worden nageleefd, en dat nationale economische verschillen onvoldoende opgevangen kunnen worden. Het is dus van groot belang dat het institutionele raamwerk van de eurozone verder versterkt wordt om zo een veerkrachtige muntunie te realiseren. Dit bevordert in goede én slechte tijden het vertrouwen van buitenlandse beleggers en bedrijven om in Europese waardepapieren te handelen en te investeren, en is van cruciaal belang voor een weerbare industrie en om het concurrentievermogen op de mondiale markt te vergroten. Om deze sterke internationale rol voor de euro te bewerkstelligen, zal de interne markt verder ontwikkeld moeten worden naar een volledige kapitaalmarktunie en een bankenunie.  

'De aankomende EU-verkiezingen en het aantreden van een nieuwe Europese Commissie bieden een nieuwe gelegenheid om deze vraagstukken aan te pakken.'

Om de Eurozone weerbaarder te maken, zullen financiële risico’s beter gedeeld moeten worden tussen zowel overheden als de private sector. Om dit te bereiken zal de link tussen bank en overheid doorbroken moeten worden. Dit kan door enerzijds banken te bewegen om hun portefeuille staatsobligaties niet alleen in het thuisland te beleggen, en anderzijds door een gezamenlijk depositogarantiestelsel op te tuigen. Het opbouwen van een Kapitaalmarktunie, waarin het laagdrempelig is om in geheel Europa te beleggen in schuldtitels en aandelen, zal ook bijdragen aan een meer diverse financiering van de economie, wat de schokbestendigheid verbetert. Daarnaast moet het delen van begrotingsrisico’s bevorderd worden door een ambitieuze aanpak te overwegen voor het bundelen van de uitgifte van overheidsschuld in de eurozone en door het gebruik van openbare EU-fondsen te faciliteren die asymmetrische schokken in balans kunnen brengen.  

 

Deze initiatieven vallen of staan bij een versterkte politieke verantwoording binnen de Eurozone. De aankomende EU-verkiezingen en het aantreden van een nieuwe Europese Commissie bieden een nieuwe gelegenheid om deze vraagstukken aan te pakken. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.