Hoe verloopt de herziening van richtlijn kankerverwekkende stoffen?

20-09-2017

Tijdens het Nederlandse voorzitterschap van de EU werd besloten om ernaar te streven 50 stoffen in de richtlijn carcinogene stoffen op te nemen. De toevoeging van nieuwe stoffen verloopt via z.g. batches. Over de eerste batch (o.a. hardhoutstof, Chroom VI, acrylamide)  hebben Europese Raad, Europees parlement en Europese Commissie overeenstemming bereikt. Hierbij is afgesproken om de mogelijkheid te bezien of reprotoxische stoffen (die schadelijk kunnen zijn voor de voortplanting) eveneens onder de werking van de richtlijn carcinogene stoffen zouden kunnen worden gebracht. Werkgevers hebben steeds het standpunt ingenomen, dat reprotoxische stoffen andere stoffen zijn omdat een grenswaarde kan worden vastgesteld waar beneden die grenswaarde geen risico’s optreden en verder, dat het regime voor kankerverwekkende stoffen aanzienlijk zwaarder is door haar administratieve belasting dan reprotoxische stoffen.

 

Over de tweede batch van stoffen (bindende grenswaarden voor o.a. ethyleendibromide en ethyleendicloride) is de Europese Raad inmiddels akkoord. Op 17 oktober zal het concept-rapport van het Europees Parlement verschijnen, waarna op 9 november een debat zal volgen. Er wordt op gekoerst om in januari 2018 te stemmen. De volgende batches zullen worden gelanceerd als de tweede batch is afgerond.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.