Het omvangrijke pakket aan voorstellen van de Europese Commissie op sociaal terrein is in de fase van besluitvorming gekomen

19-06-2018

Met de herziening van de detacheringsrichtlijn heeft het Europees Parlement eind mei ingestemd. De lidstaten hebben nu twee jaar om de herziene richtlijn te implementeren. De belangrijkste veranderingen voor Nederland zijn de verkorting van de detacheringstermijn tot 12 maanden met een eventuele verlenging tot 18 maanden. Met de implementatie van de handhavingsrichtlijn werd de kern van de arbeidsvoorwaarden die gelijk moeten zijn voor lokale en gedetacheerde werknemers uitgebreid. Nu komt het erop aan de effecten van die aanpassingen te toetsen op de gevolgen van de noodzakelijke en gewenste arbeidsmobiliteit.

 

Deze maand zal in de raad van Europese ministers van sociale zaken verder worden gesproken over de herziening van de written statement richtlijn (de richtlijn over transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden) en de voorstellen over het combineren van werk en privéleven. Ten behoeve van de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit is oriënterend overleg gaande, terwijl ook over de wijziging van de Coördinatieverordening sociale zekerheid nog besluiten moeten vallen. Bij de laatste gaat het om de bepaling van de wachttijd  voordat tijdvakken van verzekering mogen worden samengeteld (in discussie is een wachttijd van 3 maanden), de verlenging van de termijn waarbinnen in een andere EU-lidstaat naar werk kan worden gezocht (Nederland verzet zich tegen die verlenging omdat het zicht wil houden op de feitelijke inspanningen van de werkloze om weer werk te vinden, het werklandbeginsel (Nederland is voor handhaving van het woonlandbeginsel om export van uitkeringen te voorkomen) en indexatie van kinderbijslagen (Nederland wil als enige lidstaat kinderbijslag indexeren).

 

Wat betreft de hierboven reeds genoemde richtlijn over transparantie en voorspelbare arbeidsvoorwaarden is cruciaal wat de Raad zal besluiten over de definitie van werknemer. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben met hun collega’s van BusinessEurope en UEAPME het voorstel van de Europese Commissie voor de definitie van werknemer afgewezen omdat daar ook niet-werknemers, zoals zzp’ers en freelancers onder werknemer zouden kunnen worden verstaan. De Nederlandse regering wil wel een Europese definitie van werknemer accepteren mits die definitie aansluit bij de Europese jurisprudentie. Dit geldt ook nu al. Daarom zou in het voorstel geen Europese definitie moeten worden opgenomen. Het in de lidstaten geldende arbeidsrecht moet dan regelen wie als werknemers wordt beschouwd, rekening houdend met de Europese jurisprudentie.

 

De Europese Commissie deed ook een voorstel om een beter evenwicht tussen werk en privéleven mogelijk te maken voor vrouwen en mannen met zorgtaken. Tevens zouden mannen en vrouwen in gelijke mate gebruik moeten kunnen maken van verlof om gezinsredenen en moeten er flexibele werkregelingen komen. Er worden zowel wetgevende als niet-wetgevende maatregelen voorgesteld. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben het voorstel van de Europese Commissie afgewezen. Niet omdat zij tegen regelingen op dit gebied zijn. In de SER is begin dit jaar een voorstel ontwikkeld om het zorgverlof te optimaliseren door vereenvoudiging van regels en alternatieve financiering van ouderschapsverlof. Een Europese regeling is dan niet nodig. Inmiddels moeten we er rekening mee houden, dat Nederland alleen staat en er een regeling komt voor twee maanden betaald ouderschapsverlof. Wat het niveau van betaling zou moeten zijn, is nog in discussie.

 

Over de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit deed de Commissie in maart voorstellen. De Europese werkgeversorganisaties zijn door middel van een klankbordgroep betrokken bij de verdere uitwerking. De nationale inspecties blijven in stand. Het doel moet zijn dat de grensoverschrijdende samenwerking tussen arbeidsinspecties wordt gefaciliteerd en niet wordt gedupliceerd van wat nationaal al gebeurd. Onduidelijk is wat de posities van EURES (arbeidsbemiddeling), AC (sociale zekerheid) en Platform Zwartwerk worden.

 

Deze zouden geheel of gedeeltelijk in de nieuwe Autoriteit moeten opgaan. Voor het mkb is van belang, dat bedrijven de weg weten te vinden en worden geholpen bij het vervullen van vacatures in grensstreken.

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.