Europese Commissie stelt aanpassingen voor in de Blue Card Richtlijn

15-06-2016

In 2009 werd de Blue Card Directive aangenomen. Hierdoor werd het mogelijk om hoogopgeleide arbeidsmigranten van buiten de Europese Unie een werk- en verblijfsvergunning in de EU toe te kennen. Naast een hoge opleiding is een belangrijk criterium een minimum salaris. Het doel van de richtlijn is om soepel in te kunnen spelen op specifieke tekorten op de arbeidsmarkt. In 2014 werd aan 14.000 arbeidsmigranten van buiten de EU een werk- en verblijfsvergunning toegekend. Mede in het licht van het opvangen van de vluchtelingencrisis heeft de Europese Commissie voorstellen gedaan om de mogelijkheden voor arbeidsmigranten van buiten de EU te verbeteren door middel van vereenvoudigde en flexibele procedures.

In hoofdlijnen wordt door de Europese Commissie het volgende voorgesteld. De salarisdrempel van 1,5 keer het gemiddelde bruto salaris in de EU-lidstaat wordt vervangen door een flexibele range van 1 tot 1,4 keer het gemiddelde bruto salaris. Tevens wordt voorgesteld de tijd voor EU-lidstaten om de aanvraag te kunnen beoordelen terug te brengen van 90 naar 60 dagen. Daarnaast zal een verkorte procedure worden ingevoerd voor nader aan te duiden specifieke werkgevers. Wat betreft de opleidingseisen wordt voorgesteld om een werkervaring van drie jaar op een vergelijkbaar niveau als de hogere opleiding aan die hogere opleiding gelijk te stellen. Om de mobiliteit van arbeidsmigranten binnen de EU te bevorderen, zal een EU-lidstaat waarnaar een arbeidsmigrant met een Blue Card op basis waarvan hij werkt in een andere EU-lidstaat geen werkvergunning meer mogen eisen.

De voorstellen van de Europese Commissie moeten worden beoordeeld op de bijdrage die zij kunnen leveren aan het aantrekken van talent en het oplossen van schaarste op de arbeidsmarkt.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.