Europese arbeidswetgeving in review: veilig en gezond werken

15-09-2015

De Europese Commissie heeft een review laten uitvoeren naar de EU-Arborichtlijnen. Op 24 september a.s. zal het Raadgevend Comité in Luxemburg de conclusies op grond van die review vaststellen. De concept-conclusies komen erop neer, dat er geen reden is voor een volledige herziening van alle richtlijnen.

Wel moet er meer informatie beschikbaar komen over de oorzaken van arbeidsuitval en de resultaten van preventieve maatregelen en beleid op het gebied van veilig en gezond werken. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de mogelijke gevolgen van nieuwe arbeidsrisico’s en voor een ouder wordende beroepsbevolking. Handhaving blijft belangrijk. Verder is het nodig dat initiatieven worden genomen om het midden-en kleinbedrijf beter te kunnen bereiken. Tenslotte moet niet worden getornd aan het huidige beschermingsniveau van werknemers.

Werkgevers kunnen instemmen met de concept-conclusies, te meer daar de Europese Commissie de Arbeidsomstandighedenregelgeving wil inrichten op doelbepalingen. Hierdoor kan meer maatwerk worden geboden met minder administratieve lasten. Aan sociale partners kan dan worden overgelaten hoe zij aan de doelbepalingen kunnen voldoen.

Nieuwsbrief Blik op Europese verkiezingen

Meld u aan voor het tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europese verkiezingen' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.