European Labour Authority en European Social Security Number niet nodig

17-01-2018

De voorzitter van de Europese Commissie deed in zijn State of the Union rede van september jl. twee voorstellen op het terrein van arbeidsmobiliteit en sociale zekerheid. Op het gebied van arbeidsmobiliteit stelt hij voor een nieuwe European Labour Authority op te richten. Op het terrein van sociale zekerheid deed hij het voorstel aan iedere EU-burger een Europees sociaal zekerheidsnummer toe te kennen. Voor beide voorstellen gaan niet meteen de handen in de lucht. Dit is niet alleen vanwege competentie op die beleidsterreinen van de nationale EU-lidstaat. Er zijn ook inhoudelijke bedenkingen.

 

Voorziet zo’n nieuwe arbeidsmarktautoriteit in een behoefte? Op de eerste plaats moet worden gesteld, dat arbeidsmobiliteit belangrijk is in de Europese Unie. Het is nodig daarvoor de goede voorwaarden te creëren. Tevens is het zo, dat arbeidsmarktbeleid een competentie van de lidstaten is. In de EU hebben we het IMI-systeem, onlangs uitgebreid met informatie over detachering, EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), SOLVIT, EUROGUIDANCE en Your Europe en EURES. Het is belangrijk, dat die instellingen goed kunnen functioneren en het gebruik ervan wordt gestimuleerd. Daarnaast is het nodig dat de nationale inspecties grensoverschrijdend goed met elkaar samenwerken. Een nieuwe autoriteit is daarom niet nodig. Het komt er nu vooral op aan EU-lidstaten te stimuleren hun arbeidsmarktinstrumentarium te optimaliseren. Een nieuwe Europese Autoriteit heeft het nadeel van het overdoen wat nationaal gebeurt. Daarmee heeft een European Labour Authority geen meerwaarde.

 

Sociale zekerheid is het domein van de nationale EU-lidstaten. Tevens is het belangrijk, dat de coördinatie van sociale zekerheid in de Europese Unie wordt verbeterd. Op de eerste plaats moeten de nationale instellingen daarvoor grensoverschrijdend met elkaar samenwerken. Dat vergt een behoedzame aanpak, die stap voor stap kan worden gerealiseerd, omdat sociale zekerheid complex is. Kan invoering van een Europees sociaal zekerheidsnummer hierbij behulpzaam zijn? Zonder goede samenwerking tussen de nationale instellingen heeft het geen meerwaarde. De Coördinatieverordening sociale zekerheid moet bovendien eerst nog worden herzien. Hieraan kan nog worden toegevoegd de problemen met de bescherming van gegevens omdat in sommige EU-lidstaten het sociale zekerheidsnummer gelijk is aan het ID-nummer. Tenslotte is het opzetten van een EU-breed datasysteem  tijdrovend en kostbaar. Het gebruik van EESI (Electronic Exchange of Social Security Information) kan verder toenemen. Met name is van belang, dat de sociale zekerheidsinformatie over gedetacheerde werknemers eenduidig en betrouwbaar is. Het invoeren van een Europees Sociaal Zekerheidsnummer is daarvoor niet nodig.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.