‘Europa moet voor een vloer van sociale bescherming zorgen en erosie van sociale stelsels tegengaan’

18-04-2018

Met deze boodschap bracht Europees Commissaris Marianne Thyssen op 12 april een bezoek aan de Sociaal-Economische Raad. De basis voor het sociale beleid van de Europese Commissie is de Pijler van sociale rechten uit 2017. De twintig beginselen van die sociale pijler moeten nu in de Europese Unie worden verwezenlijkt. De Europese Commissie wil sociale convergentie stimuleren die ‘opwaarts’ moet zijn gericht. Daarbij wil de Europese Commissie subsidiariteit en proportionaliteit respecteren maar bij de voorstellen die zij doet op sociaal terrein is de vraag of dat het geval is.

 

De herziening van de detacheringsrichtlijn, met een beperking van de detacheringstermijn tot 12 maanden met een uitloop naar 18 maanden is geen stimulans voor arbeidsmobiliteit. De herziening van de written statement richtlijn creëert een veel te breed werknemersbegrip. Bij de herziening van de Blue Card richtlijn wil de Europese Commissie vasthouden aan één EU-regeling. De Europese Raad en werkgevers willen vasthouden aan landen specifieke arbeidsmarktregelingen. De voorstellen op het terrein van de Work-life balance gaan uit van een regeling op Europees niveau, terwijl in de EU-lidstaten al veel afspraken zijn gemaakt en dat ook het beste niveau daarvoor is.

 

Op 13 maart presenteerde Europese Commissie haar ‘Social Fairness pakket’. Het bevat voorstellen voor de toegang tot sociale bescherming van alle werkenden en voor de oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit. EU-lidstaten hebben hun eigen stelsel van sociale bescherming. Die stelsels zijn ook verbonden met hun fiscale wetgeving. De voorgestelde oprichting van een Europese Arbeidsautoriteit roept daarom veel vragen op.  Arbeidsinspecties werken nationaal. Zij moeten de middelen krijgen om grensoverschrijdend effectief met elkaar te kunnen samenwerken om fraude en misbruik te bestrijden. Er bestaat reeds een aantal Europese instanties als EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information), maar ook EURES, Your Europe, SOLVIT en EUROGUIDANCE. Het is belangrijk, dat die bestaande instanties goed kunnen functioneren en het gebruik ervan wordt gestimuleerd. De meerwaarde van opnieuw een agentschap oprichten, is niet aangetoond.

 

Sociale convergentie zal het beste slagen via de ‘open method op coordination’, waardoor EU-lidstaten met elkaar  best practices, benchmarks en indicatoren kunnen ontwikkelen, zonder dat dit van bovenaf wordt opgelegd. De Europese sociale dialoog kan daarbij tevens een belangrijke rol spelen. Voorwaarde daarvoor is, dat de uitkomst daarvan niet bij voorbaat vaststaat, maar sociale partners worden gefaciliteerd, opdat zij daarin leiding kunnen nemen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.