Elementen voor het EESC advies over de Europese Sociale Pijler

12-10-2016

Ter voorbereiding van zijn advies aan de Europese Commissie heeft het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC), de ‘SER van de EU’,  op 3 oktober in het Huis van Europa in Den Haag een bijeenkomst georganiseerd over de European Pillar of Social Rights. De Europese Unie heeft destijds in het EEG Verdrag van 1957 ervoor gekozen, dat het sociale beleid voorbehouden is aan de lidstaten. Verder bouwt het sociale beleid voort op de Europese Akte van 1986. De toenmalige premier van het Verenigd Koninkrijk stelde toen dat binnen Europa niet op arbeidsomstandigheden mag worden geconcurreerd. Kernen van het sociale beleid zijn verder de Arbeidstijdenrichtlijn, het Verdrag van Maastricht uit 1992 met de sociale dialoog. De doelstelling van de Lissabonstrategie is niet alleen, dat Europa de meest concurrerende economie moet worden, maar ook dat het een sociale markteconomie moet zijn. Per onderwerp moet volgens het principe van de subsidiariteit worden bepaald wat het beste niveau is om dat onderwerp te regelen.

Bij de bijeenkomst werd door de deelnemers met name naar voren gebracht, dat het belangrijk is, dat op Europees niveau kernwaarden worden geformuleerd en dat er een Europees level playing field wordt gerealiseerd. Tevens is het vrij verkeer van werknemers essentieel. Afgesproken regels moeten eenduidig worden gehandhaafd. Verder is een belangrijke sociale doelstelling het creëren van (perspectief op) groei waardoor werkgelegenheid kan ontstaan. Mede op basis hiervan zal het EESC haar advies geven aan de Europese Commissie. De publieke consultatie van de Europese sociale pijler loopt tot en met 31 december 2016. Daarna zal de Europese Commissie de geleverde inbreng verzamelen en in het voorjaar van 2017 met een witboek komen.

 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.