De Europese Interne Markt Strategie: voorstellen om in de gaten te houden

15-03-2016

In oktober 2015 presenteerde de Europese Commissie haar Interne Markt Strategie. Eerder schreven VNO-NCW en MKB-Nederland dit nieuwe plan, waarin de focus ligt op het versterken van de Europese dienstensector, te verwelkomen. Het Europees Parlement kwam op 22 februari ook met een standpunt. Toen bracht de Commissie Interne Markt en Consumentenbescherming (IMCO) van het Europees Parlement een eigen initiatiefrapport uit over de strategie. De lezing van het Parlement is overwegend positief en grotendeels in lijn met de visie van VNO-NCW en MKB-Nederland en de Europese koepel BUSINESSEUROPE. Het hoofddoel van de strategie, namelijk het wegnemen van resterende barrières in de Europese Interne Markt om zodoende groei, innovatie en banen te creëren, wordt positief ontvangen. In de raadsconclusies van de Raad voor Concurrentievermogen op 29 februari, staat dat de EU-lidstaten de Interne Markt Strategie en haar belangrijkste voorstellen ondersteunen. Nu is het zaak dat er een snelle uitwerking van de voorgestelde initiatieven volgt.

Effectief betekent dit dat de Europese agenda voor de Interne Markt de komende maanden vol zal zijn. Allereerst heeft de Europese Commissie de ambitie om in mei dit jaar met een wettelijk voorstel te komen om ongerechtvaardigde discriminatie van de consument op basis van nationaliteit of verblijfplaats, zogenaamde geoblocking, tegen te gaan. Indien sprake is van geoblocking wordt de toegang voor bepaalde klanten tot de websites van bedrijven geblokkeerd, om te voorkomen dat zij producten aanschaffen onder bepaalde voorwaarden. Tot eind 2015 konden stakeholders input geven op dit voorstel middels een openbare raadpleging. In januari bracht de Commissie een Impact Assessment uit, waarin verschillende beleidsopties uiteen worden gezet. Europese koepel BUSINESSEUROPE reageerde kritisch op deze analyse. Het feit dat bedrijven hun toevlucht nemen tot geoblocking moet bovenal worden gezien als een gevolg van het feit dat de Europese Interne Markt nog niet voltooid is. Er kunnen daarom verschillende redenen bestaan voor bedrijven of verkopers om verschillende prijzen te hanteren in verschillende EU-lidstaten, of om in bepaalde lidstaten van de EU geen producten of diensten te leveren. De Europese Commissie meent dat sommige redenen wel gerechtvaardigd zijn, maar andere niet.

De komende periode zullen er meer openbare raadplegingen volgen met betrekking tot de Interne Markt. In februari opende de Commissie een openbare raadpleging over de kennisgevingsprocedure voor diensten. Het is de bedoeling dat lidstaten via deze procedure melding maken van nieuwe nationale wetgeving met betrekking tot diensten. De Commissie wil de huidige procedure, die onder de dienstenrichtlijn valt, verbeteren. Deze procedure is bedoeld om ervoor te zorgen dat nationale wetgeving niet discriminerend, disproportioneel of ongerechtvaardigd is en in lijn is met de Europese dienstenrichtlijn. De resultaten van de raadpleging vormen de basis voor toekomstige beleidsvoorstellen van de Commissie. Men kan tot 19 april 2016 reageren.

Deze maand worden er twee andere openbare raadplegingen verwacht. Ten eerste over de Single Digital Gateway, welke ook onderdeel is van het Digitale Interne Markt pakket. Dit concept moet online contactpunten voor grensoverschrijdend vrij verkeer van goederen en diensten verbeteren en toegankelijker maken. Ten tweede wordt een raadpleging over de Wederzijdse Erkenningsrichtlijn verwacht. De Europese Commissie wil de huidige richtlijn herzien om administratieve fragmentatie tegen te gaan en om documentatie te stroomlijnen die nodig is om te bewijzen dat een product wettelijk wordt verhandeld in een lidstaat.

Tot slot heeft de Commissie aangekondigd met een wetgevend voorstel voor een dienstenpaspoort te komen. Dit geharmoniseerde elektronische document zouden grensoverschrijdende dienstverleners kunnen gebruiken wanneer zij diensten willen verlenen in andere EU-lidstaten, zonder dat zij daarbij tegen nationale belemmeringen of procedures aanlopen. Momenteel is de Commissie in gesprek met verschillende stakeholders - waaronder ook koepelorganisatie BUSINESSEUROPE - over de strekking en verdere uitwerking van elementen van dit paspoort.

VNO-NCW en MKB-Nederland moedigen werkgevers en ondernemers van harte aan om input te leveren op de bovengenoemde voorstellen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.