De Brusselse activiteiten

10-04-2019

 

Nieuwe regels Europees consumentenbeleid

De Europese instellingen hebben een voorlopig akkoord bereikt over de 'new deal voor consumenten – omnibus voorstel'. De nieuwe EU consumentenwetgeving moet consumenten beter beschermen, bijvoorbeeld bij online aankopen.  Het ‘voorlopig akkoord’, dat bereikt is in de triloogonderhandelingen tussen de EU instellingen, moet nog worden geaccordeerd door de Raad en het Parlement.

 

Mede door de invloeden van de digitalisering en internationalisering wordt er aanzienlijk meer online en over de grens geconsumeerd. Om de Europese consument beter te kunnen beschermen tegen de risico's die de digitale wereld met zich meebrengt, heeft de Commissie-Juncker vorig jaar deze new deal voorgesteld.

 

De set aan maatregelen heeft betrekking op de bevoegdheden van nationale consumentenautoriteiten, de instrumenten en sancties om overtreding van het Europees consumentenbeleid aan te pakken, het tegengaan van ‘dubbele kwaliteit’ van producten (d.w.z. dat de kwaliteit van producten onder dezelfde naam per lidstaat kan verschillen) , huis-aan-huis verkoop en transparantie van online aankopen. Het definitief akkoord is nog niet formeel gepubliceerd. Op basis van de eerste analyse van het akkoord, is VNO-NCW/MKB-Nederland van mening dat het te ver doorschiet op het gebied van bescherming tegen colportage (huis-aan-huis verkoop). Bovendien valt het te betreuren dat het herstel van het herroepingsrecht voor het retour zenden van producten niet in dit akkoord is opgenomen.

Het Europees parlement en de Raad van Europese Unie moeten formeel nog het bereikte akkoord goedkeuren voordat de nieuwe wet- en regelgeving in werking zal treden.

 

Meer informatie; lees ook het artikel ‘Modernisering EU consumentenbescherming’ of het artikel in het weekbulletin.

 

Europese Commissie wil ‘mensgerichte’ kunstmatige intelligentie

De Europese Commissie heeft nieuwe aanbevelingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) gepresenteerd. Het document ‘Vertrouwen scheppen in mensgerichte kunstmatige intelligentie’ zet in op het creëren van vertrouwen in de ontwikkeling en het gebruik van AI. Het is ook een startsignaal voor het breed betrekken van bedrijven, overheden en andere organisaties bij het testen van ethische beginselen in de praktijk.

 

Concreet stelt de Europese Commissie zeven essentiële vereisten voor, waaronder toezicht op de ontwikkeling van AI door mensen, alsook transparantie en verantwoordingsplicht wanneer AI-toepassingen worden ingezet. De Europese Commissie maakt daarvoor gebruik van het advies van een groep externe deskundigen dat ook deze maand is gepubliceerd: ‘Ethische richtsnoeren voor betrouwbaar AI’.

 

In 2018 publiceerde de Europese Commissie al de strategie 'Kunstmatige intelligentie voor Europa’ en het ‘Gecoördineerde plan inzake AI'. De nieuwe mededeling is een verdere uitwerking hiervan op ethisch gebied. Het vormt de basis voor te verwachten initiatieven die door het nieuwe college van de Europese Commissie aan het einde van dit jaar of begin 2020 zullen worden voorgesteld.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.