Betere handhaving must voor de interne markt voor goederen en diensten

01-03-2017

Vervolmaking van de Europese interne markt is één van de prioriteiten van Europese Commissie president Juncker. De tijd is nu aangebroken om ook daadwerkelijk concrete maatregelen te gaan nemen. In januari dit jaar publiceerde de Commissie al het “Dienstenpakket”, bestaande uit voorstellen die het vrije verkeer van diensten binnen de EU moeten vergemakkelijken.  De Commissie zal naar verwachting in juni een “Productenpakket” publiceren over het vrij verkeer van goederen. Maar eerst komt er in het voorjaar (eind april of begin mei) een “Handhavingspakket”.

 

Zorgen voor betere handhaving op de interne markt is van groot belang voor Nederlandse bedrijven die exporteren en importeren binnen de EU. Het komt voor dat nationale regels – soms ten onrechte – zorgen voor extra lasten voor exporterende bedrijven. Dit zijn bijvoorbeeld technische regelingen voor producten die te maken hebben met gezondheid of veiligheid van de consument. EU-lidstaten kunnen nationale eisen stellen aan producten die de markt op komen, maar dan moet dit wel omwille van een gerechtvaardigd publiek belang zijn. Dit is lang niet altijd het geval.

 

De Commissie wil met het handhavingspakket ten eerste zorgen voor  meer duidelijkheid over de geldende wetten- en regels via één digitaal informatieloket , de Single Digital Gateway.

Ten tweede wil de Commissie het SOLVIT netwerk versterken. Via het klachtenloket SOLVIT kunnen bedrijven al een klacht indienden wanneer zij een probleem ervaren binnen de interne markt, bijvoorbeeld met een autoriteit in een andere lidstaat. SOLVIT geeft gratis en vrijblijvend advies en kan ook overleg voeren met de betreffende overheid. Tot slot wil de Commissie een Single Market Information Tool (SMIT) in het leven roepen. Dat is een instrument voor de Commissie om informatie van bedrijven te verzamelen om belemmeringen in de interne markt beter te kunnen onderzoeken. Naar de mening van VNO-NCW en MKB-Nederland is een instrument dat bedrijven kan verplichten om (commercieel gevoelige) informatie vrij te geven en bovendien ook sancties kan toepassen niet wenselijk. Bovendien is de toegevoegde waarde van een SMIT onduidelijk. Er bestaan al verschillende informatie instrumenten. VNO-NCW en MKB-Nederland hebben de SMIT daarom ook afgewezen via een brief die BusinessEurope naar de Commissie heeft gestuurd.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland kijken met belangstelling uit naar het handhavingspakket. Bedrijven hebben duidelijkheid nodig over hun rechten en kansen op in EU interne markt. Daarnaast is strengere handhaving door de Commissie en betere implementatie door de EU-lidstaten nodig om het vrije verkeer van goederen en diensten verder te bevorderen.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de tweewekelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.