Actualiteiten in Brussel in een notendop

14-03-2019

 

Europees parlement wil af van wisseling zomer- en wintertijd 

 

De Europese Commissie wil af van de tweejaarlijkse wisseling tussen de zomer- en wintertijd. De transportcommissie heeft afgelopen week ingestemd met deze afschaffing. Overigens pleiten de leden van de transportcommissie voor een uitstel van de afschaffing, tot 2021, om de lidstaten meer tijd te geven om tot een gecoördineerde beslissing te komen. Bovendien verzoeken zij de Europese Commissie om uitgebreid onderzoek te doen naar de economische- en maatschappelijke consequenties van de afschaffing. Bovendien, de beslissing kan alsnog worden uitgesteld als de afschaffing tot barrières op de interne markt leidt.  

'Aangezien de lidstaten zelf de keuze hebben voor een permanente tijd voor het hele jaar, bestaat er een kans dat er een lappendeken van tijden ontstaat in Europa'

MKB-Nederland en VNO-NCW pleiten voor het behoud van het huidige systeem. De voordelen van de afschaffing wegen niet op tegen de nadelen. Aangezien de lidstaten één permanente tijd moeten bepalen, bestaat er een kans dat er een lappendeken van tijden ontstaat in Europa, waardoor grensoverschrijdende activiteiten verstoord worden. De keuze voor een permanente winter- of zomertijd heeft nadelige consequenties voor diverse sectoren in Nederland. Met een permanente zomertijd komt de zon in de winter bijvoorbeeld pas op om kwart voor 10. Voor sectoren en beroepen waar men vroeg start en afhankelijk is van buitenlicht, zoals de glastuinbouw en akkerbouw, kan dit problemen voor de productiviteit en veiligheid veroorzaken. Een permanente wintertijd betekent korte zomeravonden. Ondernemers in de horeca, sport, evenementen en recreatiesector vrezen dat de activiteiten minder worden. De afschaffing kent onvoldoende heldere voordelen en moet dan ook van tafel, aldus MKB-Nederland en VNO-NCW.  

 

Het Europees parlement stemt eind maart over het voorstel van de transportcommissie van het EP. De bal ligt nu bij de lidstaten. Het kabinet heeft nog geen positie ingenomen. Zij wil op basis van onderzoek de nadere impact van het voorstel beter onderzoeken. De Europese lidstaten praten in juni verder over het voorstel.  

 

Europese Commissie wil relatie met China aanscherpen  

De schaal en snelheid van China’s groei op economisch en politiek gebied is ongeëvenaard. Dat stelt de Europese Commissie in een strategisch document. De Europese Commissie geeft aan dat de EU adequaat dient te reageren om Europese belangen in de relatie met China te waarborgen.   

 

Aan de ene kant is de Commissie van mening dat de relatie met China moet worden verdiept door gedeelde belangen samen op het wereldtoneel te verdedigen. Hieronder vallen doelstellingen zoals het realiseren van de UN Sustainable Development Goals, het promoten van internationale vrede en veiligheid, alsook het behouden van een handelssysteem dat is gebaseerd op multilaterale regels van de Wereldhandelsorganisatie (WTO). De Europese Commissie wil graag dat de WTO wordt hervormd en de EU heeft daarvoor de steun van China nodig.  

'De Europese Commissie geeft aan dat de EU adequaat dient te reageren om Europese belangen in de relatie met China te waarborgen.'

Aan de andere kant, moet een betere balans worden gezocht voor de wederzijdse voordelen in de economische relatie tussen de EU en China. De Europese Commissie stelt dat China de eigen markt te veel tegen concurrentie van buiten beschermt. Bedrijven uit Europa krijgen op de Chinese markt te maken met obstakels, waaronder beperkte investeringsmogelijkheden, concurrentie van hevig-gesubsidieerde bedrijven, en eisen voor het lokaal opslaan van data. Verbeterde concurrentievoorwaarden en verbeterde transparantie in China zijn volgens de Europese Commissie nodig.  

 

Omdat China tot nu toe onvoldoende verantwoordelijkheid zou nemen om bij te dragen aan eerlijke wereldhandel, stelt de Europese Commissie ook een aantal acties voor die betrekking hebben op het functioneren van de interne markt. Dit geldt voornamelijk voor aanbestedingen, de controle op buitenlandse investeringen, cybersecurity, en digitale infrastructuur. 

 

 

Europees Parlement neemt definitief Europese cybersecuritywet aan 

 

Eind december bereikten het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie al een akkoord op het voorstel voor een Europese cybersecuritywet. Begin maart 2019 heeft het Europees Parlement de wet formeel aangenomen tijdens een plenaire zitting in Straatsburg 

 

Met het genomen besluit zullen er Europa-breed betere voorwaarden komen voor de beveiliging van digitale producten en diensten. Het Europese cybersecurityagentschap in Heraklion wordt versterkt met een verdubbeling van het budget en een systeem voor certificering van digitale producten en diensten wordt ingevoerd. 

'Eén van de achterliggende gedachten is dat Europa minder afhankelijk moet worden van cybersecurityproducten en –diensten die buiten de EU worden gemaakt.'

Volgens Europees Parlementslid Angelika Niebler (Europese Volkspartij, Duitsland) van de Europese Volkspartij (EVP) is het akkoord een groot succes, omdat hiermee de EU de komende jaren in staat zou worden gesteld de veiligheidsrisico’s in de digitale wereld te beheerssen. 

 

In aanvulling op het aannemen van de cybersecuritywet, maanden de EP-leden de EU ook tot actie om richtsnoeren op te stellen voor de aanpak van cyberdreigingen en kwetsbaarheden bij de aanschaf van 5G-apparatuur in Europa. 

 

De Europese Commissie heeft in september 2018 vervolgvoorstellen gedaan om de capaciteit, kennis en kunde op cybersecuritygebied in de EU te vergroten. De Commissie voorziet dat een Europees kenniscentrum hieraan kan bijdragen. Eén van de achterliggende gedachten is dat Europa minder afhankelijk moet worden van cybersecurityproducten en –diensten die buiten de EU worden gemaakt. 

 

Nipte meerderheid vóór commissierapport over Sustainable Finance taxonomie 

 

De ECON en ENVI commissies hebben in een gezamenlijke stemming een rapport aangenomen over de criteria die gehanteerd moeten worden om te bepalen wat een duurzame economische activiteit behelst. De zogeheten ‘taxonomie’ vormt het fundament van het Sustainable Finance action plan uit mei 2018Met het actieplan wil de Europese Commissie zorgen voor meer investeringen in duurzame economische activiteiten die bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen, zoals die van het Parijs-akkoord. 

'De Europarlementariërs stellen dat er met verschillende doelstellingen rekening gehouden moet worden om te bepalen of een economische activiteit duurzaam is.' 

De Europarlementariërs stellen dat er met verschillende doelstellingen rekening gehouden moet worden om te bepalen of een economische activiteit duurzaam is. Er wordt onder andere, maar niet exclusief, gekeken of een economische activiteit bijdraagt aan klimaat mitigatie en adaptatie, helpt in de transitie naar een circulaire economie (waaronder afvalpreventie en een toename in het gebruik van secundaire grondstoffen) en vervuilding voorkomt en controleert. 

 

Met 52 stemmen vóór, 45 tegen en 19 onthoudingen werd het rapport met een krappe meerderheid aangenomen. Het rapport moet nog bevestigd worden tijdens de plenaire stemming in maart of april. Mogelijk worden dan nog amendementen voorgelegd aan het voltallig Europees Parlement. De lidstaten hebben nog geen positie ingenomen. Als gevolg daarvan zullen de onderhandelingen pas in het volgende mandaat starten. 

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.