Actualiteiten in Brussel in een notendop

28-02-2019

 

Hoog tijd voor mkb-vriendelijk Europees beleid

‘De EU moet het belang van mkb in Europa erkennen en niet wegkijken voor haar zorgen en wensen’, aldus Veronique Willems Secretaris-Generaal van SMEunited. Tijdens de SME Intergroup van het Europees Parlement heeft SMEunited het memorandum met de prioriteiten voor toekomstig Europees mkb beleid gepresenteerd aan EP beleidsmakers en andere belanghebbenden. Het mkb staat voor concrete uitdagingen: toegang tot gekwalificeerd personeel, digitalisering, regeldruk, duurzaamheid, ongebalanceerde marktverhoudingen en toegang tot nieuwe markten. Bovendien heeft het mkb last van de onrechtvaardige administratieve barrières door EU wetgeving en incomplete en gefragmenteerde implementatie van regels op de interne markt. SMEunited benadrukt dat het mkb de sleutel is voor de uitdagingen waar Europa voor staat. Een sterke mkb focus zal Europa versterken. Om dit te bereiken daagt Veronique Willems de vertegenwoordigers van de politieke groepen uit de 10 beleidsprioriteiten van het mkb, zoals gepresenteerd in het SMEunited memorandum voor de EP verkiezingen, op te nemen in hun werkprogramma.

 

Europese werkgevers spreken over de toekomst van mkb-beleid in Europa

Welke vorm moet het Europees mkb-beleid aannemen in een snel veranderde Europese economische en maatschappelijke context? Ook de jaarlijkse mkb-conferentie van BusinessEurope stond in het teken van het toekomstige EU mkb-beleid en hedendaagse uitdagingen voor het mkb op het gebied van groei, banen en duurzaamheid. In de paneldiscussies werd gesproken over ontwikkelingen van toekomstbestendige wet- en regelgeving in een digitale tijdperk en de digitalisering en internationalisering van het mkb.

 

Er ligt nog een behoorlijke opgave voor de EU om het mkb-beleid te versterken, aldus Directeur Generaal Markus Beyrer van BusinessEurope. ‘mkb’ers die hun business willen uitbreiden ervaren nog enorme belemmeringen op de interne markt, bijvoorbeeld op het gebied van aanbesteden. Het mkb is nog druk met het toepassen van strenge AVG-regels en binnenkort worden ze geconfronteerd met een nieuw ‘e-privacy’ voorstel, dat haaks staat op andere verplichtingen.’ Meer weten over de prioriteiten van BusinessEurope voor het mkb? Vind hier het mkb-actieplan.

 

Frankrijk en Duitsland zetten gezamenlijke stappen voor een eurozonebudget 

In juni 2018 brachten Frankrijk en Duitsland de zogenaamde Meseberg verklaring uit. In dat document werden gezamenlijke ambities geschetst voor Europa’s toekomstige veiligheid en welvaart. Nu wordt er een voorstel gedaan om concrete invulling te geven aan één van die ambities: een eurozonebudget. 

Het budget zou de eurozone-economieën verder moeten laten convergeren en een impuls geven aan het concurrentievermogen. Zo kan het bijvoorbeeld worden ingezet om structurele hervormingen, in bijvoorbeeld de arbeidsmarkt, door te voeren of noodzakelijke investeringen op zich te nemen. Lidstaten moeten beleidsplannen met concrete hervormingen indienen bij de Europese Commissie om in aanmerking te komen voor financiering.  

 

Er wordt nog niet gesproken over de omvang van het budget. Dat moet in het kader van de onderhandelingen over het volgende Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de EU worden beslist. De Ministers van Financiën uit de eurozone hebben tot juni om de hoofdlijnen van een eurozonebudget overeen te komen. Het is aannemelijk dat dit Frans-Duitse voorstel zal dienen als de basis voor een compromis. Lees het document hier.

 

Europarlementariërs willen hogere ambitie voor EU-klimaatdoelstellingen

De Europese Commissie publiceerde in november 2018 een communicatie waarin verschillende scenario’s worden geschetst om tot een klimaat neutrale economie in 2050 te komen. In reactie op deze communicatie hebben leden van de milieucommissie in het Europees Parlement (ENVI) gepleit voor de twee meest ambitieuze scenario’s, waarmee een broeikasgas neutrale economie in 2050 werkelijkheid moet worden. In beide scenario’s is er veel aandacht voor bio-energie, gecombineerd met koolstofafvang en -opslag (CCS), de rol van de consument en een circulaire economie.  

 

De Europarlementariërs willen daarom onder andere de EU doelstelling voor broeikasgasreductie in 2030 verhogen van 40% naar 55%, ten opzichte van het niveau in 1990. Koolstof verwijderende technologieën (zoals CCS) zouden daarbij alleen een rol mogen spelen wanneer er geen directe emissiereductie mogelijkheden voorhanden zijn.  

 

Door de Industrie commissie (ITRE) werd aan deze positie toegevoegd dat de weg naar klimaatneutraliteit ongelijk kan worden verspreid in de EU wegens de verschillende uitgangspunten van lidstaten. De industrie commissie herhaalde verder dat ten minste 35% van het toekomstig Europees innovatiefonds (Horizon Europe) toegewezen moet worden aan onderzoek dat bijdraagt aan het behalen van de klimaatdoelstellingen.

 

Online platformeconomie moet transparanter 

De Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement zijn het eens geworden over het wetsvoorstel om de relatie tussen online platforms en hun zakelijke klanten transparanter te maken. Dit is een goed signaal richting online platforms en ondernemers die er gebruik van maken, omdat eerlijke mededinging ook in de online platformeconomie dient te worden gerespecteerd.  

 

In het bijzonder zijn VNO-NCW en mkb-Nederland positief over het feit dat ondernemers die hun producten of diensten via online platforms aanbieden meer duidelijkheid krijgen over de voorwaarden waaronder dit plaatsvindt. Zo moet het voor een gebruiker duidelijk zijn waarom na een zoekopdracht resultaten in een bepaalde volgorde verschijnen en in het geval van een geschil moet een zakelijke gebruiker eenvoudig een oplossing kunnen vinden. 

 

EU stelt CO2-reductienormen voor vrachtwagens vast 

De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over CO2-reductienormen voor zware bedrijfsvoertuigen. De uitstoot van nieuwe vrachtwagens en bussen moet worden verlaagd met 15% in 2025 en 30% in 2030 ten opzichte van 2019. VNO-NCW en mkb-Nederland vinden dat de verlaging van CO2-uitstoot een belangrijk voornemen is voor de komende jaren. Het is namelijk van belang voor het behalen van de doelstellingen zoals die zijn opgesteld in het Akkoord van Parijs dat bedoeld is om de opwarming van de aarde te beteugelen.  

 

Hoewel wij de introductie van CO2-reductienormen steunen, erkennen we de zorg dat met het hoge ambitieniveau de transitie voor Europese fabrikanten zeer snel gaat. Er zullen veel aanpassingen moeten worden gedaan voor wagenbouw, infrastructuur en arbeidsmarkt. Binnen een kort tijdsbestek zullen die ingrijpend zijn. Het is erg belangrijk dat er goed rekening wordt gehouden met verschillende typen voertuigen en met de mogelijkheden die fabrikanten hebben om hun voertuigen aan te passen. 

 

Lees meer over

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.