Actualiteiten in Brussel

14-02-2019

Het aantal lopende initiatieven voor nieuwe EU-wetgeving neemt inmiddels gestaag af in de aanloop naar de Europese verkiezingen, maar toch loopt er nog een aantal belangrijke zaken. Een selectie:  

 

Groen licht Europees Parlement voor handels- en investeringsakkoorden met Singapore

Akkoord over Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden 

Europese Commissie publiceert discussiestuk over Europees verduurzamingsbeleid

Beter toezicht op productveiligheid in Europa

Hernieuwde aandacht in Europa voor een EU-industriebeleid

 

 

 

 

Europees Parlement geeft groen licht voor handels- en investeringsakkoorden met Singapore

Het Europees Parlement heeft ingestemd met het handelsakkoord en het investeringsakkoord van de EU met Singapore. Het is voor het eerst dat de EU met een lidstaat van het Aziatische economische blok ASEAN zulke verdragen sluit. Binnen ASEAN is Singapore de grootste handelspartner van de EU. De handel in goederen bedroeg in 2017 een totaal volume van € 53,3 miljard.

 

Het vrijhandelsakkoord zal naar verwachting in de loop van 2019 in werking treden. Dan zal Singapore alle importtarieven voor producten uit de EU afschaffen. Dit levert enorme kansen op voor Nederlandse bedrijven die naar Singapore exporteren of voornemens zijn dat te doen. Het vrijhandelsakkoord zal het snelst in werking treden. Voor het investeringsakkoord geldt dat het nog in elke EU lidstaat afzonderlijk moet worden geratificeerd.  

 

 

 

 

Akkoord over Transparante en Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden 

Ruim een jaar geleden deed de Europese Commissie het voorstel om de Written Statement richtlijn te vervangen door een richtlijn over 'Transparent and Predictable Working Conditions' (TPWC). Werkgevers hebben modernisering van de Written Statement richtlijn gesteund. Maar, hebben gesteld, dat het toekennen van (minimum) rechten bij wet aan werknemers op het niveau van de EU-lidstaat moet plaatsvinden (hetzij bij wet, bij cao of op bedrijfsniveau te regelen). Werkgevers hebben ook het voorstel om de definitie van werknemer op EU-niveau te bepalen afgewezen, omdat dit in strijd is met de nationale competenties om het eigen arbeidsrecht te regelen.

 

De Raad van Europese ministers, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben vorige week in de triloog overeenstemming bereikt. De belangrijkste uitkomsten daarvan zijn, dat er geen definitie van werknemer op Europees niveau plaatsvindt en overgelaten zal worden aan de lidstaten. Contracten van 3 uur per week  worden uitgezonderd. De werkgever mag de essentiële informatie over de arbeidsovereenkomst binnen 7 dagen geven. De proeftijd is maximaal 6 maanden met een uitzondering voor specifieke gevallen als ambtenaren, medewerkers in dienst van defensie of politie, hulpdiensten. De proeftijd mag maximaal 6 maanden zijn en werkgevers moeten de vraag van de werknemer om een contract met meer vaste elementen, gemotiveerd afwijzen als zij dat willen. De richtlijn zal na publicatie binnen drie jaar door de EU-lidstaten moeten zijn geïmplementeerd in hun nationale wetgeving.

 

Met deze uitkomst zijn de desastreuze voorstellen van het Europees Parlement niet doorgegaan. Met het overnemen van die voorstellen, zou veel schade zijn toegebracht aan bedrijven, voor wie het kunnen beschikken over flexibele vormen van arbeid een levensvoorwaarde is.

 

 

 

 

Europese Commissie publiceert discussiestuk over Europees verduurzamingsbeleid

De Europese Commissie publiceerde onlangs het ‘Reflection paper towards a sustainable Europe by 2030’. Dit document is een eerste aanzet voor een toekomstige Europese strategie voor duurzame ontwikkeling. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft in 2015 de Sustainable Development Goals (SDG’s) aangenomen. Deze zijn bedoeld om concrete maatregelen te treffen op 17 verschillende gebieden. Dit behelst onder meer duurzame en inclusieve economische groei, onderdelen ervan zijn het uitbannen van armoede en het verhogen van het gezondheidsniveau van de wereldbevolking.

 

Het stuk van de Commissie is nog geen beleidsvisie, maar een uitnodiging om mee te denken. De Commissie ziet vier strategische prioriteiten: de overgang van lineaire naar circulaire productie, duurzaamheid ‘from farm to fork’ in de voedselketen, toekomstbestendige energie, gebouwen en mobiliteit, en een sociaal rechtvaardige transitie.   

 

 

 

 

Beter toezicht op productveiligheid in Europa

De Europese Unie heeft een akkoord bereikt over de plannen om markttoezicht op Europese productveiligheid te versterken. Met de nieuwe verordening voor verbetering van markttoezicht op producten wil de EU bestaande handhavingsregels integreren en versterken. De nieuwe regels gaan over de uitvoering van het toezicht op producten op de Europese markt door nationale markttoezichthouders, (informatie)verplichtingen van producenten en de samenwerking tussen autoriteiten bij de controle van goederen uit derde landen. Marktdeelnemers uit derde landen zijn verplicht om een ‘persoon verantwoordelijk voor conformiteitsinformatie’ aan te stellen in de EU. Deze persoon moet kunnen aantonen dat het product voldoet aan de EU productwet- en regelgeving. 

 

Het is een stap in de goede richting. Op het gebied van markttoezicht valt er veel te verbeteren, zowel intern als extern. De stijging van online aankopen uit derde landen maakt markttoezicht lastiger en daarmee stijgt het risico van een toename van illegale en onveilige producten op de interne markt. Dit zorgt voor een ongelijk speelveld voor ondernemers die investeren om aan de hoge kwaliteitseisen te voldoen. Betere markttoezicht op Europees niveau zorgt voor duidelijkheid voor ondernemers en voorkomt oneerlijke handelspraktijken.

 

 

 

 

Hernieuwde aandacht in Europa voor een EU-industriebeleid

De Duitse minister van economische zaken Peter Altmaier publiceerde vorige week een nieuwe industriële strategie, gericht op het creëren van nationale en Europese ‘kampioenen’. Daarmee wil Altmaier meer tegenspel kunnen bieden aan (Tech) giganten uit de Verenigde Staten en Azië en kennis opbouwen in nieuwe sleutel technologieën.

 

Een EU-industriebeleid is een veelbesproken onderwerp. In december 2018 pleitten negentien EU-lidstaten nog voor een nieuw politiek impuls om de Europese industrie concurrerend te houden op het wereldtoneel. De volgende Europese Commissie zou volgens de lidstaten zo snel mogelijk werk moeten maken van een industriële strategie. De industrie is in de EU verantwoordelijk voor twee-derde van de Europese export naar derde landen en is daarmee niet alleen de drijver van de Europese economie, maar ook belangrijke manier om mee te doen op het wereldtoneel.

 

VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat er sprake moet zijn van echte ‘mainstreaming’ in een EU-industriebeleid. Uiteindelijk moet dat zorgen voor een gelijk speelveld op alle relevante beleidsterreinen. Bovendien is er voldoende aandacht nodig voor de transities waar de industrie voor staat, waaronder digitalisering en verduurzaming.

Nieuwsbrief Blik op Europa

Meld u aan voor de maandelijkse nieuwsbrief 'Blik op Europa' met de standpunten van VNO-NCW en MKB-Nederland op actuele EU-dossiers.