Voortgangsrapportage Veiligheid Voorop - samen werken aan veiligheid in de chemieketen

27-05-2016

Veiligheid Voorop richt zich met name op de verbetering van de veiligheidscultuur en de veiligheidsprestaties van BRZO-bedrijven binnen de chemieketen. Met deze vijfde voortgangrapportage willen de bij Veiligheid Voorop aangesloten brancheorganisaties laten zien hoe het staat met de ontwikkeling van de veiligheid in bedrijven in de chemieketen in de periode 2015. Tevens wordt een vooruitblik naar 2016 gegeven. De voortgang van de verbetering van de veiligheidsprestatie van BRZO-bedrijven in de chemieketen wordt gevolgd aan de hand van prestatie-indicatoren. De resultaten voor de verslagperiode zijn afkomstig van 135 BRZO-locaties. Dit is een aanzienlijke stijging ten opzichte van 2014; de rapportage was toen gebaseerd op 103 BRZO-locaties.

Essentieel voor het succes van Veiligheid Voorop is de participatie van alle BRZO-bedrijven binnen de (petro)chemieketen aan het programma. Per april 2016 nemen 237 BRZO-locaties -overeenkomend met 76% - deel aan het programma Veiligheid Voorop. In 2015 is de lijst van deelnemende bedrijven voor het eerst gepubliceerd. In 2015 zijn vier nieuwe brancheverenigingen toegetreden tot Veiligheid Voorop, te weten de Vereniging Nederlandse Chemical Warehouses VNCW, de Vereniging Afvalbedrijven VA, de Vereniging van leidingeigenaren VELIN en Koninklijke BLN-Schuttevaer. Steeds meer managers zijn betrokken en aanwezig op de werkvloer. Deze zichtbare betrokkenheid heeft een belangrijke positieve invloed op het veiligheidsgedrag en de veiligheidscultuur binnen de bedrijven. In 2015 is het aantal inspecties van het hoogste management opnieuw verbeterd tot 27 inspecties/100 medewerkers (fte).

Het werken volgens een excellent veiligheidsbeheerssysteem (VBS) kan onder andere aangetoond worden door certificering van verschillende onderdelen van het VBS binnen bestaande managementsystemen. In 2015 is een verdere groei te zien van het aantal bedrijven dat een deel van het VBS gecertificeerd heeft tot ruim 67%. Door deze verdere borging van excellente veiligheidsbeheersystemen wordt een goede veiligheidsprestatie steeds beter ondersteund.

Voor het bereiken van een hoger veiligheidsniveau binnen de industrie is het uitwisselen van kennis, best practices en het leren van (bijna)incidenten van groot belang. In Nederland zetten zich hiervoor zes Regionale Veiligheidsnetwerken in. Over 2015 is voor het eerst berekend hoeveel BRZO-locaties uit de chemieketen in totaal aangesloten zijn bij een Regionaal Veiligheidsnetwerk. Van de 312 BRZO-locaties in de chemieketen zijn 181 BRZO-locaties aangesloten bij een RVN.

Goed veiligheidsmanagement betekent dat bedrijven die grootschalig omgaan met gevaarlijke stoffen niet alleen zelf aan veiligheid werken maar dit ook vragen van hun partners in de keten zoals toeleveranciers en contractors. Het aantal BRZO-bedrijven dat hun partners met behulp van een klant- en/of leveranciersbeoordelingssysteem aanspreken op veiligheid en hun veiligheidsprestaties en veiligheidscultuur is in 2015 enigszins afgenomen tot 80%.

De bovenstaande prestaties zijn in 2015 ondersteund door een aantal activiteiten van Veiligheid Voorop. De belangrijkste zijn de uitrol van de Self Assessment Questionnaire (SAQ) en een workshopserie met als thema 'Veiligheid in de chemieketen', beide ontwikkeld en uitgevoerd i.s.m. de Regionale Veiligheidsnetwerken. In november was er een succesvolle Veiligheidsdag met als thema 'Betrokken leiderschap'. Daarnaast is het vooronderzoek naar de haalbaarheid van een curriculum veiligheid voor de hbo-opleiding chemische technologie positief afgesloten. De samenwerking tussen de verschillende partijen van Veiligheid Voorop is in 2015 verder verbeterd en geïntensiveerd.

Alle voornoemde inspanningen om de veiligheidscultuur binnen BRZO-bedrijven steeds verder te verbeteren moeten uiteindelijk leiden tot een betere veiligheidsprestatie. Binnen de bij Veiligheid Voorop aangesloten BRZO-bedrijven is het aantal ongevallen met verzuim in 2015 in geringe mate gestegen ten opzichte van 2014. Positief is dat het aantal lekkages in 2015 opnieuw gedaald is ten opzichte van 2014. De BRZO-bedrijven blijven daarmee wereldwijd tot de veiligste bedrijven behoren.

Desalniettemin blijft continue aandacht voor veiligheid een 'must' voor alle BRZO-bedrijven in Nederland. Veiligheid is immers nooit af. In 2015 zijn daarom nieuwe Safety Deals ingediend en voorbereid die verdere ontwikkelingen en activiteiten mogelijk moeten maken.

In 2016 zal de aandacht blijven uitgaan naar het verhogen van de aansluitgraad en zal de partnerschapstrategie geëvalueerd worden. Verder vindt de verdere uitrol van de SAQ plaats, wordt een curriculum voor het hbo-onderwijs ontwikkeld en vinden de resterende workshops 'Veiligheid in de chemieketen' plaats. De evaluatie van het programma Veiligheid Voorop inclusief de prestatie-indicatoren wordt in 2016 afgerond en gerapporteerd. Op basis hiervan worden verbeterpunten vastgesteld om het programma nog verder te verbeteren.

Veiligheid Voorop is een samenwerkingsverband van VNO-NCW, VNCI, VNPI, VOTOB, VHCP, VVVF, VA, VNCW, BLN, Velin, Profion, NVDO, VOMI, NVVK en SSVV.