Voorstel van wet van het lid Voortman houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Nieuwe Wet openbaarheid van bestuur)

16-12-2013

Officiële Bekendmakingen, Parlementaire documenten, Kamerstuk 33328 , nr. 8, Tweede Kamer, vergaderjaar 2013-2014.

Het doel van deze wet is om overheden en semioverheden transparanter te maken, om zo het belang van openbaarheid van publieke informatie voor de democratische rechtsstaat, de burger, het bestuur en economische ontwikkeling beter te dienen.

Voorstel van wet zoals gewijzigd na het advies van de Raad van State.