Geen toegang

28-10-2011

VNO-NCW, MKB-Nederland en VOI©E hebben voor 2012 de volgende afspraken gemaakt:

VOI©E klachtenmeldpunt
Het VOI©E klachtenmeldpunt (www.voice-info.nl) kan ook gebruikt worden voor ondernemers die van mening zijn dat dubbel wordt betaald.

Budgetneutrale harmoniseringen
VOI©E en het Platform Auteursrecht van VNO-NCW en MKB-Nederland zijn systematiekaanpassingen (harmoniseringen) overeengekomen die door Buma, Sena en Videma budgetneutraal (geen verhoging, noch verlaging van de totale afdracht aan vergoedingen per gebruiker aan CBO's als gevolg van de systematiekaanpassing als zodanig) worden ingevoerd in 2012:

  • harmonisering van de aanmeldvergoeding;

 

  • harmonisering van de vergoedingsregeling voor diensten van branches;

 

 • harmonisering van de indexeringsmethodiek.

Harmonisering aanmeldvergoeding in 2012
De aanmeldvergoeding wordt door Buma, Sena en Videma gegeven voor het vrijwillig aanmelden en/of registreren van de voor de genoemde CBO's relevante bedrijfs- en gebruiksgegevens en voor het tijdig betalen van het geldende tarief. De aanmeldvergoeding wordt voor het eerst verleend na vrijwillige aanmelding, ook na een mailing, vanaf het jaar van aanmelding. In de daaropvolgende jaren dient de gebruiker/betalingsplichtige tijdig te betalen om in aanmerking te blijven komen voor de aanmeldvergoeding.

De individuele ondernemer (niet deelnemend aan een collectief contract) dient zich aan te melden en/of te registreren voor muziekgebruik (voor Buma en Sena) en voor gebruik van televisie (Videma) en krijgt daarvoor een verzamelfactuur. De ondernemer voldoet ook aan deze voorwaarde door in voorkomende gevallen aan te geven geen gebruik te maken van muziek of beeld: de ondernemer wordt dan niet lastig gevallen met mailings, maar de opgave kan wel gecontroleerd worden.

De aanmeldvergoeding bedraagt 33,33% korting op het geldende tarief. Voor de individuele ondernemer is deze aanmeldvergoeding gesplitst in een basisvergoeding van 25% en 8,33% voor de aanmelding dan wel registratie van de relevante bedrijfs- en gebruiksgegevens voor Buma, Sena en Videma.

Deelnemers aan een collectieve regeling ontvangen standaard de basisvergoeding en de aanmeldvergoeding van 8,33%, totaal 33,33%. De aanmelding/registratie voor Buma, Sena en Videma verloopt dan via de branches, die daarvoor een vergoeding ontvangen, in de vorm van een korting op het geldende tarief (zie onder 'modulaire vergoedingsregeling voor diensten van branches').

Genoemde CBO's hanteren vanaf 2012 allemaal bruto-tarieven, die vermindert met de aanmeldvergoeding het netto-tarief opleveren. Daar waar Sena en Videma geen aanmeldvergoeding hanteren, wordt deze in 2012 budgetneutraal ingevoerd door het bruto-tarief met 50% te verhogen onder gelijktijdige invoering van voornoemde aanmeldvergoeding, waardoor het netto-tarief na aanmelding gelijk blijft. Aanpassing of invoering van een aanmeldvergoeding heeft immers invloed op het netto-tarief.

Harmonisering modulaire vergoedingsregeling voor diensten van branches
Branches krijgen in 2012 maximaal 19,5% korting op de geldende tarieven van Buma, Sena en Videma als zij de hieronder genoemde diensten leveren. Het is een modulaire vergoedingsregeling: een branche is niet verplicht alle modules te leveren. Indien niet alle modules worden geleverd, ontvangt de branche alleen de vergoeding voor de modules die wel worden geleverd.

Indien een branche in 2011 bij een of meer CBO's feitelijk een hogere vergoeding / korting op het geldende tarief kreeg, behoudt de branche in 2012 deze vergoeding in de vorm van een zogenoemde 'variabele collectiviteitskorting'. Langs deze weg garanderen partijen een budgetneutrale overgang naar deze uniforme vergoedingsregeling voor Buma, Sena en Videma in 2012. Zie hierna onder 'Variabele collectiviteitskorting'.

Buma, Sena en Videma geven de volgende vergoedingen voor de daarbij genoemde diensten door branches in de vorm van een korting op het geldende tarief:

  • 5% voor de elektronische aanlevering van basis deelnemergegevens volgens het door de CBO's bepaalde format en voor het zorg dragen voor de facturatie.

 

  • 5% voor de elektronische aanlevering van de overige gegevens deelnemers en gegevens niet-deelnemers. Deze vergoeding wordt standaard in 2012 gegeven aan de branches die zich bereid tonen de inspanningsverplichting op zich nemen om van zoveel mogelijk leden deze gegevens aan te leveren en wordt – afhankelijk van de wel/niet geleverde inspanning en het daarmee bereikte resultaat – in het daaropvolgende jaar van jaar tot jaar verlengd*

 

  • 5% voor debiteurenrisico en tijdige betaling (betaling van de relevante factuur door de brancheorganisatie binnen de daarvoor gestelde termijn, tenzij de vertraging is veroorzaakt door de CBO). Wanneer een aan een collectieve regeling deelnemende onderneming gedurende de looptijd van de overeenkomst wordt gesloten, loopt het debiteurenrisico tot de tussentijdse sluiting met restitutieverplichting voor de CBO's voor de resterende looptijd, tenzij dit risico is verdisconteerd in een lumpsumregeling). Bij de deelnemers oninbare bedragen wegens wanbetaling of faillissement vallen onder het debiteurenrisico.

 

 • 4,5% voor communicatie en rust in de markt: het betreft hier een vergoeding voor communicatie met de achterban via onder andere nieuwsbrieven, websites, periodieken en kwartaalberichten. De communicatie heeft betrekking op de regeling, maar zal (periodiek) ook van wervende aard zijn. De concrete inhoud van deze verplichting bestaat in beginsel uit het informeren van nieuwe leden, het beschikbaar stellen van informatie op de (in ieder geval voor leden toegankelijke) website van de brancheorganisaties en periodieke publicaties via ledenbulletins. De inhoud en frequentie van communicatie kan in overleg nog nader worden uitgewerkt.
  Daarnaast maakt ook het assisteren bij klachten of geschillen deel uit van deze vergoeding. Deze vergoeding wordt standaard direct in 2012 gegeven en – afhankelijk van de wel/niet geleverde inspanning in het daaropvolgende jaar – van jaar tot jaar verlengd.

Totaal maximaal 19,5%

Wanneer een CBO gegevens van een brancheorganisatie gebruikt waarmee geen brancheovereenkomst is, zal de wijze van gebruik met de brancheorganisatie worden afgestemd en kan de brancheorganisatie aanspraak maken op deze vergoeding.

Er geldt geen standaard minimum aantal deelnemers per regeling. Een collectieve regeling moet wel voldoende substantie hebben om de vergoedingen te rechtvaardigen. Er zal dus een minimum worden bepaald, maar dat gebeurt per branche in overleg met de desbetreffende representatieve brancheorganisatie, waarbij wordt gekeken naar het totale geldbedrag, de penetratie binnen de branche en het aantal deelnemers.

Variabele collectiviteitskorting
Voor bestaande collectieve contracten hanteren de CBO's in voorkomende gevallen een variabele collectiviteitskorting, bestaande uit de in 2011 bestaande hogere vergoeding dan kan worden verkregen op basis van de modulaire vergoedingsregeling. Deze collectiviteitskorting wordt per branche vastgesteld en in 2012 onverkort gehandhaafd, tenzij anders overeengekomen.

Lumpsumregelingen van Sena
Bestaande lumpsumregelingen van Sena blijven in 2012 ongewijzigd.

Harmonisering Indexering van tarieven
Buma, Sena, Videma** en Reprorecht hanteren vanaf 2012 een uniforme indexeringsmethodiek: gemiddelde gemeten van de meest recente 12 maanden periode juni tot juni op basis van de cpi tabel afgeleid***.

* De informatie van ondernemingen, wel aangesloten bij de brancheorganisatie, maar niet participerend in de collectieve licentieovereenkomst. De overige entiteiten zullen worden geblokkeerd in de basisregistratie ter vermijding van onnodige aanschrijvingen. De aangeslotenen die niet deelnemen in de collectieve licentieovereenkomst zullen alleen worden geblokkeerd indien men Nee muziekgebruik of Nee beeldgebruik verklaart (ook dit laatste kan door de brancheorganisatie worden gemeld bij de aanlevering van de gegevens). Wanneer de inspanningsverplichting aan het einde van het jaar niet heeft geleid tot de gewenste gegevens van de overgrote meerderheid van de leden, dan zullen de CBO's met die branches in overleg treden over extra inspanningen om alsnog dit resultaat te bereiken. Niet het resultaat, maar de inspanning is doorslaggevend. Alleen als een branche niet bereid is hiervoor een inspanning te leveren, krijgt de branche dit onderdeel van de vergoeding (5%) niet.

 

** Bij wijze van eenmalige overgangsregeling zal Videma het indexeringspercentage voorkomend uit de tot en met 2011 door Videma gehanteerde indexeringsmethodiek ook voor 2012 hanteren indien dit percentage lager is dan de Buma/Sena-indexeringsmethodiek. Indien dit percentage gelijk of hoger is zal de uniforme indexeringsmethodiek worden gehanteerd en dat zal in ieder geval vanaf 2013 het geval zijn.

 

*** De tarieven worden uiterlijk in de maand december van ieder jaar voor het volgende kalenderjaar door de CBO aangepast aan de volgende indexeringsformule:

Y = PX1 x 100 - 100
PX

Y = aanpassing in procenten;
PX1 = prijsindex per 1 juni van het lopende jaar (cpi afgeleid);
PX = prijsindex per 1 juni van het voorafgaande jaar (cpi afgeleid).

Als prijsindex wordt de afgeleide consumentenprijsindex gehanteerd: dat is consumentenprijsindex waarin het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen en subsidies en van consumptiegebonden belastingen is geëlimineerd.

Lees meer over