Position Paper: AI: Algoritmen die werken voor iedereen

18-07-2019

Bijna ongemerkt voltrekt zich op dit moment een ongekende revolutie: de ontwikkeling en toepassing van kunstmatige intelligentie (Artificiële Intelligentie, ofwel AI). Van autonoom rijdende voertuigen, robotisering in de gezondheidszorg, betere diagnoses dan door de beste specialisten op een veelheid van gebieden, begeleid wonen voor ouderen tot zelforganiserende productielijnen in industrie en dienstverlening en slimme steden: AI gaat voor grote nieuwe doorbraken zorgen in onze samenleving en economie en kan onze welvaart en ons welzijn naar een hoger niveau brengen. Daarvoor is slechts één doorslaggevende voorwaarde: Nederland zal zelf deze nieuwe technologie moeten

 

omarmen, wetenschap en innovatie ermee moeten versnellen, en nieuwe toepassingen ontwikkelen. AI versterkt het ’winner takes all’ fenomeen in de digitale data-gedreven economie. 'First movers' in de voorhoede van deze nieuwe economie plukken de meeste vruchten. Nederland zal zelf een significante AI-wereldspeler moeten worden. Momenteel werkt het kabinet aan een Strategisch Actieplan AI. Daarvoor wordt samengewerkt met de Taskforce AI die publiekprivaat is vormgegeven. Dit position paper is door private partijen en kennisinstellingen van deze Taskforce geschreven om een bijdrage te leveren aan een nationaal AI actieplan en richting te geven aan de manier waarop dit actieplan uitgevoerd zou kunnen worden.

 

Onze hoofdboodschap is simpel: de introductie van AI is onontkoombaar. We staan als land voor een keuze: laten we het op ons afkomen of geven we de revolutie mede vorm? We kiezen het laatste, om te voorkomen dat onze welvaart wordt bedreigd én om ervoor te zorgen dat de toepassing van AI gebeurt op een manier zoals we dit in Europa willen.

 

Niet de controlerende overheid staat centraal zoals in autocratisch bestuurde landen of het aandeelhouderskapitalisme zonder voldoende maatschappelijke inbedding. Maar de mens staat centraal.

 

Het is niet de vraag óf er moet worden geïnvesteerd in AI in Nederland. Dit gebeurt ook al in toenemende mate bij bedrijven en in de kenniswereld. Wel kan Nederland er niet aan voorbij -zoals in vele andere landen, ook in de EU- om zowel door private als publieke partijen tot extra investeringen over te gaan. Nederland heeft daarbij ten opzichte van veel andere landen één belangrijk strategisch voordeel: wij kennen de kracht van samenwerking 

 

Nederland heeft van oudsher sterke ecosystemen voortgebracht in tal van sectoren, clusters, regio’s en ketens. Door de kracht van samenwerking is Nederland de 16de economie van de wereld geworden. Naar onze overtuiging is voortbouwen op deze traditionele sterkte essentieel om AI tot in de haarvaten van onze samenleving en economie te laten doordringen en investeringen een optimaal maatschappelijk rendement te bezorgen. Om deze reden nemen NL Onderneemt!, ministerie van EZK, TNO, Topteam Dutch Digital Delta en de VSNU het initiatief tot oprichting van de Nederlandse AI Coalitie (NL AIC).

 

De NL AIC moet gaan functioneren als dé katalysator van AI toepassingen in ons land.

 

Zie de Download voor de complete Position Paper