Gemeenten moeten nu echt aan de slag met creëren van beschut werk

23-06-2016

Voor de nieuwe Participatiewet doen werkgevers hun uiterste best. Uit de nieuwe cijfers van de Banenafspraak, die begin juli verschijnen, zal dan ook blijken dat de werkgevers goed op stoom zijn met het realiseren van honderdduizend banen voor arbeidsgehandicapten.
Ook gemeenten hebben zo hun verantwoordelijkheden. Zo is het de bedoeling dat ze beschutte werkplekken organiseren voor de meest kwetsbare groep arbeidsbeperkten. Dit gaat nog niet van een leien dakje, blijkt uit een verkenning van de SER. Begin dit jaar waren er pas 162 aanvragen voor beschut werk positief beoordeeld door de gemeenten, terwijl de verwachting zestienhonderd was.
De sociale werkbedrijven kunnen de gemeenten helpen met het begeleiden van deze groep mensen. Maar op dit moment staat het voortbestaan van deze bedrijven op het spel. Ze krijgen minder financiële middelen, een afnemend aantal WSW’ers en zeer weinig instroom van mensen die in aanmerking komen voor nieuw beschut werk. Voor werkgevers is dat geen goede zaak. Bedrijven werken vaak nauw samen met SW-bedrijven. Die detacheren hun werknemers bij hen. De SW-bedrijven zijn weer cruciaal voor de infrastructuur en de kennis. Voor gemeenten een must om van deze kennis en kunde gebruik te maken.
Het lijkt nu zo te zijn dat de gemeenten dit nalaten. Een deel van de gemeenten heeft geen plannen om deze voorziening te realiseren. Sommige gemeenten hebben zelfs het aantal aangeboden plekken op nul gezet, waardoor mensen met een beperking nu thuiszitten. En andere gemeenten hebben ervoor gekozen om arbeidsgehandicapten dagbesteding te laten doen. Voor veel mensen met een ernstigere beperking is beschut werk soms de enige optie om te participeren op hun eigen niveau. Staatssecretaris Klijnsma heeft gezegd in te zullen grijpen als gemeenten niet hun best gaan doen. Hopelijk hoeft het niet zover te komen.

Dit artikel komt uit de print Forum