ECHO nr. 29: Aanscherping van het Nederlandse wapenexportbeleid in het kader van conflict Jemen voor Egypte teruggedraaid

16-07-2019

In Echo-bericht 64/2018 bent u geïnformeerd over de aanscherping van het Nederlandse wapenexportbeleid ten aanzien van de landen betrokken bij het conflict in Jemen. Op basis van nieuwe informatie heeft de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking besloten de aanscherping voor Egypte terug te draaien. Voor de overige landen (Saoedi Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten) blijft de aanscherping onverkort van kracht.

 

Per 27 november 2018 geldt een zogenaamde presumption of denial voor wapenexportvergunningen voor de Verenigde Arabische Emiraten en Egypte. Deze presumption of denial was al eerder ingevoerd voor Saoedi Arabië. De presumption of denial houdt in dat export van militaire goederen naar deze eindgebruikers alleen nog wordt toegestaan, wanneer onomstotelijk vaststaat dat deze goederen niet worden ingezet in de strijd in Jemen.

 

De situatie in Jemen wordt voortdurend en nauwkeurig gemonitord. Nieuwe informatie over de betrokkenheid van de Egyptische marine bij de operatie in Jemen geeft aan dat de inzet van de Egyptische marine hoofdzakelijk gericht is op het veiligstellen van de vaarwegen rondom het Suezkanaal. Egyptische medeverantwoordelijkheid voor de maritieme blokkade van Jemen ligt niet voor de hand. Dit is aanleiding om de presumption of denial voor Egypte terug te draaien.

 

Gevolgen voor bedrijfsleven

Vergunningaanvragen voor Egypte worden onverminderd secuur getoetst aan de acht criteria van het EU Gemeenschappelijk Standpunt inzake wapenexport. Het risico op inzet van de goederen in het conflict in Jemen blijft daarmee onderdeel van de afweging of een exportvergunning al dan niet wordt toegekend. Er is echter niet langer sprake van een omgekeerde bewijslast, waarbij voor vergunningverlening moet worden aangetoond dat met zekerheid kan worden uitgesloten dat de uit te voeren militaire goederen worden gebruikt bij het conflict in Jemen (presumption of denial).  

 

Voor Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten blijft de presumption of denial van kracht.

 

Vragen

Voor eventuele vragen over het Nederlandse wapenexportbeleid kunt u bij het ministerie van Buitenlandse Zaken contact opnemen, via e-mail, met dvb-wapenexport@minbuza.nl

 

Aanmelden ECHO-berichten

Geïnteresseerd in handelspolitieke informatie over bijvoorbeeld sanctiemaatregelen, antidumping en vrijhandelsakkoorden? Meld u hier aan voor deze service van Buitenlandse Zaken, VNO‑NCW en MKB‑Nederland i.s.m. ICC Nederland en de Kamers van Koophandel.