Herziening arbeidsmarkt: geen pleisters meer plakken

17-11-2016

Hoe komt het dat aantal flexibele dienstverbanden en het aantal zelfstandigen in Nederland zo sterk toeneemt? Het Centraal Planbureau heeft daar een nieuwe analyse van gemaakt. De conclusie van het CPB is niet verrassend: de oorzaak zit volgens hen in de grote verschillen in kosten en risico’s per contractvorm. Dat is precies ook onze boodschap: door onder andere de loondoorbetalingsplicht bij ziekte en de kosten van ontslag, zijn ondernemers steeds terughoudender geworden om een (vast) contract aan te bieden. Het gevolg is dat vooral jongeren steeds vaker met een flexibel contract werken en dat vooral laagopgeleiden minder doorstromen naar een vast contract.

 

Maak werkgeverschap weer aantrekkelijk

Dat vraagt de aandacht. Ons doel is het werkgeverschap weer zo aantrekkelijk te maken, dat ondernemers weer op basis van bedrijfseconomische overwegingen hun bezetting kunnen inrichten, en niet op basis van overheidsregels. Ook zien we graag dat alle werkenden zelf meer regie nemen over hun loopbaan en gezondheid. Zodat je met plezier en in goede gezondheid kunt werken tot je pensionering.

 

Dichtreguleren niet toekomstbestendig

Wat zijn de hoofdroutes die het CPB schetst als oplossing voor deze situatie? De eerste is die van nog meer overheidsregulering, bijvoorbeeld door flexibelere arbeidsrelaties aan banden te leggen. Andere voorbeelden zijn volgens het CPB de wet DBA en de Wet Werk en Zekerheid. Pleisters plakken dus. Juridisch dichtreguleren is echter geen toekomstbestendige oplossing. De prikkels om de kosten en risico’s van het vaste contract te vermijden, blijven dan bestaan, zoals ook CPB zelf constateert.

 

Verminder kosten en risico's

De andere hoofdroute oogt kansrijker: de kosten en risico’s zelf verminderen, zodat het werkgeverschap weer aantrekkelijk wordt. Tegelijkertijd kunnen we ook werkenden ondersteunen en stimuleren om zelf meer regie te nemen over hun loopbaan. Het gaat immers om werkzekerheid en niet om baanzekerheid. Werk wordt nu en straks gedaan in verschillende contractvormen, als freelancer, werknemer, zzp’er of onafhankelijk professional. Dat moeten we vooral de ruimte geven.

 

Arbeidsmarkt naar Next Level

Zo’n brede herziening van de arbeidsmarkt vergt gezamenlijk draagvlak en een concrete uitwerking. Bovendien gaat het niet alleen om overheidsregulering, maar ook om afspraken die sociale partners met elkaar maken (het domein van de loonvorming). Daarom is het overleg dat hierover van start is gegaan in de Sociaal-Economische Raad van groot belang. De nieuwe CPB-studie helpt bij dit gesprek en levert zo een bijdrage aan een “next level” op onze arbeidsmarkt.

 

Anthony Stigter

Secretaris beleidsteam Algemeen Economisch Beleid, Onderwijs, Innovatie en Gezondheidszorg