Wet Ongewenste Zeggenschap Telecommunicatie, brief aan de VC voor Economische Zaken en Klimaat van de Tweede Kamer

25-02-2020

Geachte dames en heren,

 

Volgende week staat bovengenoemd wetsvoorstel geagendeerd voor plenaire
behandeling. VNO-NCW heeft een aantal kanttekeningen bij de Nota naar aanleiding
van het Verslag en de Nota van Wijziging die eind vorig jaar zijn gepubliceerd. Zij
verzoekt u die bij de verdere behandeling van het wetsvoorstel te betrekken.

 

Doel van het wetsvoorstel

Doel van het wetsvoorstel is voorkomen dat ongewenste partijen die handelen op basis
van geopolitieke motieven zodanige zeggenschap verwerven over vitale delen van de
telecommunicatie-infrastructuur of dienstverlening dat daar misbruik van kan worden
gemaakt om de Nederlandse regering onder druk te zetten door te dreigen met uitval
met maatschappelijk ontwrichtende effecten of deze zeggenschap misbruiken om op
grote schaal de vertrouwelijkheid van de communicatie te schenden.

 

Systematiek van het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel geeft de Minister van Economische Zaken en Klimaat de bevoegdheid
het verkrijgen of houden van overwegende zeggenschap in een telecommunicatiepartij
te verbieden indien het verkrijgen of houden van deze zeggenschap naar zijn oordeel
leidt tot een bedreiging van het publiek belang.

Ook kan de Minister het houden van overwegende zeggenschap verbieden als hij ná de
verkrijging van de zeggenschap constateert dat de feiten of omstandigheden op grond
waarvan hij van oordeel is dat het publiek belang bedreigd kan worden pas na zijn
beslissing om geen verbod op te leggen bekend zijn geworden. Hiermee heeft de
Minister dus de bevoegdheid om achteraf, nadat een overname heeft plaatsgevonden,
deze alsnog te verbieden en een afbouw van de aldus verboden zeggenschap te gelasten.

 

Positie VNO-NCW

VNO-NCW ondersteunt de gedachte dat de overheid de vitale delen van de
telecommunicatie-infrastructuur of dienstverlening wil beschermen. Deze infrastructuur
vormt een cruciaal fundament van onze digitale economie. De beschikbaarheid en
integriteit van de telecominfrastructuur en -diensten zijn van vitaal belang voor het goed
functioneren van onze economie en samenleving. Grootschalige uitval kan leiden tot
maatschappelijke ontwrichting.

 

Zie de Download voor de volledige brief inclusief bijlage.