Wet arbeidsmarkt in balans, brief aan de Tweede Kamer

29-01-2019

Geachte dames en heren,

 

Met het oog op de plenaire behandeling donderdag 31 januari a.s. van de Wet arbeidsmarkt in balans (35074) brengen VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland u het volgende onder de aandacht.

 

Wij hebben als werkgeversorganisaties grote bezwaren bij het nu voorliggende wetsvoorstel op de onderdelen rond premiedifferentiatie, transitievergoeding vanaf dag één, oproepovereenkomsten en payroll.

 

Het kabinet wil met de voorstellen voor premiedifferentiatie tijdelijk werk financieel afstraffen om "vaste" contracten bij werkgevers af te dwingen. Dat laatste gaat niet gebeuren. Veel werk is per definitie tijdelijk, vanwege fluctuaties in het werkaanbod en tijdelijke klussen, vervanging bij verlof en seizoensgebonden arbeid. Een tijdelijk werk-taks van 5% maakt dat type werk alleen maar duurder. De premiedifferentiatie maakt ook "vaste" banen duurder, zodra de extra uren een gemaximeerd percentage overstijgen. Het wordt daarmee ook een overwerk-taks. De premiedifferentiatie komt uit de theorieboekjes economie, maar loopt vast in de werkelijkheid.

 

Van een balans vanuit werkgeversoptiek is geen sprake

Het wetsvoorstel beschouwen ondernemersorganisaties als onevenwichtig. Met name omdat de ruimte voor flexibele arbeidsrelaties, gelet op realiteit en noodzaak van dynamiek in economie en op de arbeidsmarkt, wordt dichtgeschroeid. Onder meer de nulurencontracten worden na een bepaalde duur de facto onmogelijk gemaakt en de ontzorgende rol van payroll wordt aangetast. Verder zorgen de voorgestelde premiedifferentiatie WW en het recht op transitievergoeding vanaf dag één voor een cumulatie van kostenstijgingen voor tijdelijk- en seizoenswerk. Dat raakt de bedrijfsvoering van veel sectoren.

 

Geen steun onder ondernemers

Een enquête onder honderden leden van brancheorganisaties die meedoen aan de campagne Zo werkt het niet!, wijst uit dat werkgevers de plannen die het kabinet heeft rond tijdelijk werk massaal afwijzen. Veel sectoren, zoals recreatie, horeca, detailhandel, cultuur, evenementenbeveiliging, agrarische sector en het uitzendwezen hebben werk en activiteiten die door hun aard niet in "vaste" uren en "vaste" contracten uit te voeren zijn. "Vaste" contracten met jaarurennormen die als oplossing worden aangedragen, zijn op de tekentafel ontworpen en sluiten volstrekt niet aan bij de veelkleurige werkelijkheid.

 

Beleid in de achteruitkijkspiegel

De wet is niet gebaseerd op de economie en arbeidsmarkt van vandaag en morgen, die een steeds grotere diversiteit en aanpassingsvermogen vragen. Het wetsvoorstel is in feite niet meer dan een tijdelijke reparatie van de WWZ; de commissie Borstlap heeft inmiddels de opdracht gekregen om voorstellen te doen voor meer fundamentele oplossingen.

 

Veel scholieren en studenten met bijbaan

Ongeveer de helft van de werknemers met een flexibel contract (oproepcontract bijvoorbeeld) is jonger dan 25 jaar. Een groot deel van deze jongeren heeft een (bij)baan van maximaal 12 uur per week. Veel daarvan volgen een opleiding en werken en verdienen bij in sectoren waar incidentele/piekwerkzaamheden zich voordoen, zoals in horeca, recreatie en detailhandel. Zij combineren hun werk met hun hoofdtaak (school en studie) en hebben geen behoefte aan vaste uren of vaste contracten. Een hogere WW-premie of transitievergoeding vanaf dag één zou voor hen niet aan de orde moeten zijn.

 

Tot slot

Die voorstellen dragen op geen enkele manier bij aan het beter functioneren van de arbeidsmarkt en zorgen ervoor dat werkgevers tijdelijke- of seizoenswerkzaamheden, fluctuaties in werk, vervanging bij verlof (ziekte, zwangerschaps- en bevallingsverlof, zorgverlof) niet meer goed kunnen opvangen. De voorstellen zullen ook niet leiden tot meer "vaste" banen met "vaste" uren, maar eerder tot minder werkgelegenheid.

 

VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland dringen dan ook aan op substantiële aanpassingen van het wetsvoorstel op het vlak van de premiedifferentiatie WW, het recht op transitievergoeding vanaf dag één en de voorstellen met betrekking tot de oproepovereenkomsten en payrolling.

 

Een afschrift van deze brief wordt gezonden aan de minister-president en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

 

Hoogachtend,

 

Drs. J. de Boer
Voorzitter VNO-NCW
J. Vonhof
Voorzitter MKB-Nederland
Ir. M.A.E. Calon
Voorzitter LTO Nederland

 


Bijlage: persbericht VNO-NCW/MKB-Nederland/LTO Nederland d.d. 29 januari 2019 Ondernemers: Maatregelen tijdelijk werk leveren geen vaste banen op.