Voorstel voor een Nationaal Stikstofakkoord, gezamenlijk brief van VNO-NCW en VNG aan minister-president Rutte

14-02-2020

Excellentie, Beste Mark,

 

Ons land staat voor grote uitdagingen als het gaat om de ruimtelijke ordening. Om op de kleine ruimtelijke schaal van Nederland het juiste te doen voor inwoners, bedrijven, de landbouw en de natuur hebben we een breed gedragen nationaal beleid nodig. Dat is er op dit moment niet. Sterker nog, door de onduidelijkheid die de stikstofproblematiek nu veroorzaakt, wordt een breed draagvlak op voorhand aangetast.

 

Mensen die zich zorgen maken over de kwaliteit van de natuur botsen met mensen die een woning willen, de ene groep van ondernemers voelt zich achtergesteld bij de andere, op zich zelf duurzame investeringen worden uit- en soms afgesteld omdat er nu geen vergunningen voor kunnen worden verleend. Het denken over de lange termijn inrichting van Nederland verwordt tot een papieren exercitie. Immers, we willen allemaal in een mooi, duurzaam, welvarend Nederland wonen, waarvan een optimale natuur(ontwikkeling) een integraal onderdeel vormt.

 

Om dat te bereiken roepen wij u op om tot een Nationaal Stikstofakkoord te komen. Uiteraard moet het akkoord kunnen rekenen op een brede steun van maatschappelijke groeperingen die de gevoelens van de gehele bevolking zo goed mogelijk vertolken en een breed politiek draagvlak. Dit Nationaal Stikstofakkoord zou alle betrokken partijen in ons land moeten verbinden door enerzijds een massief en zichtbaar programma van direct herstel van de natuur én anderzijds langjarige reductie van stikstofuitstoot aan de bron ervan en ruimte voor ontwikkeling.

 

Wij denken dat de start van een Nationaal Stikstofakkoord moet worden gevonden in een evenwicht van een lange-termijn strategie en het opheffen van de korte termijn frustraties. Dat kan door de directe invoering van een genuanceerde drempelwaarde, ingebed in een serieus lang-termijnbeleid, dat controleerbaar is in zijn uitvoering. Daarbij kan worden gedacht aan:

  • Een landelijke drempelwaarde
  • Een robuust Nationaal Natuurherstel Programma (NNP)
  • Het afspreken en vastleggen van reductiepaden voor de periode tot en met 2050.
  • Een set met afspraken om te komen tot een ordentelijk proces voor de toekomstige ruimtelijke inrichting van Nederland.

Wij willen, graag samen met u, het voortouw nemen en alle relevante partijen uitnodigen om te komen tot een Nationaal Stikstofakkoord. Nederland staat voor grote transformatie-opgaven. Om die tot een goed einde te brengen is het hard nodig om de impasse van de nu op slot gezette ruimtelijke ontwikkeling te doorbreken.

Graag treden wij op korte termijn met u in overleg over ons voorstel.

 

Hans de Boer
Voorzitter VNO-NCW
Jan van Zanen
Voorzitter VNG