Sustainable Development Goals, brief naar de Algemene Commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking uit de Tweede Kamer

20-06-2016

Geachte leden,

Volgende week staat op uw agenda een rondetafelgesprek en een Algemeen Overleg over onder meer de Sustainable Development Goals, ook wel de duurzame ontwikkelingsdoelen genoemd. Tegen die achtergrond informeren wij u graag over een aantal aandachtspunten vanuit het bedrijfslevenperspectief.

De 17 duurzame ontwikkelingsdoelen vormen in feite de ambitieuze en kansrijke wereldagenda voor de komende 15 jaar. Met deze doelen wordt helder voor welke wereldvraagstukken oplossingen nodig zijn. Het bedrijfsleven is daarbij bij uitstek in positie en mede aan zet om bij te dragen aan het bieden van die oplossingen en we zien in de praktijk dat bedrijven – vaak in samenwerking met andere partners - dat ook volop doen. Bijvoorbeeld via de aanpak 'Global Challenges, Dutch Solutions', waarbij in het kader van het topsectorenbeleid verbinding wordt gelegd tussen Nederlands onderzoek en innovatie en de grote maatschappelijke uitdagingen.

Nederland voorloper
Nederland mag in die zin voorloper worden genoemd als het gaat om het werk maken van die duurzame ontwikkelingsdoelen. Denk aan de actieve rol – ook vanuit het bedrijfsleven- bij de totstandkoming van de nieuwe doelen. Zo is Paul Polman, CEO van Unilever, al in 2012 benoemd in het 'High Level Panel' binnen de Verenigde Naties (VN) en werkte hij nauw samen met de VN-secretaris Ban Ki-moon. Daarnaast tekenden verschillende bedrijven, ook Nederlandse zoals Unilever, Philips, AkzoNobel en DSM, al voordat de doelen formeel werden vastgesteld het zogenaamde 'Business Manifesto' op mondiaal niveau waarmee ze de kansen benadrukten voor een transitie naar een meer duurzame en inclusieve economie met deze doelen als kader.

Ook de rol in de aanloop naar het klimaatakkoord in Parijs eind vorig jaar laat de betrokkenheid vanuit het bedrijfsleven zien.
Daarnaast werkt het bedrijfsleven veelvuldig samen in meerdere netwerken als het gaat om de duurzame ontwikkelingsdoelen. Zo zijn diverse partnerschappen gesloten via de SDG-charter, faciliteert VNO-NCW het Global Compact Netwerk Nederland, het bedrijfslevenplatform van de Verenigde Naties, en is er nauwe samenwerking met ICC (International Chamber of Commerce) die zich ook inspant voor het bevorderen van realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen. Tevens richt de Dutch Sustainable Growth Coalition (DSGC), een businesscoalitie van een achttal multinationals, zich juist in 2016 sterk op de Sustainable Development Goals. Niet alleen de multinationale ondernemingen maar ook het MKB speelt een belangrijke rol in de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Nederland voldoet grotendeels, stappen worden gezet
Daar waar de voorlopers van deze doelen, de millenniumdoelen, nog gericht waren op ontwikkelingslanden en de rol van overheden, zijn deze nieuwe doelen universeel en gelden voor iedereen. Terecht wordt beschreven in de brief van 24 mei jl. over de duurzame ontwikkelingsdoelen van Minister Ploumen<sup>1</sup>, dat Nederland grotendeels voldoet aan de doelen.
Tegelijkertijd wordt gewezen op het feit dat op een aantal onderdelen ook nog de nodige stappen moeten worden gezet. Wij zien in de praktijk - ook als het gaat om de inzet vanuit het bedrijfsleven- dat die stappen ook daadwerkelijk worden gemaakt.

Een voorbeeld is het diversiteitsbeleid. Zo is onder meer het wettelijk streefcijfer van 30 procent topvrouwen zoals dat ook in de doelen naar voren komt haalbaar<sup>2</sup>. Dat blijkt uit cijfers van de stichting Talent naar de Top. Een goed initiatief in dit verband is bijvoorbeeld Topvrouwen.nl, een rijk gevulde database met vrouwelijk talent, die wordt beheerd door de stichting Topvrouwen.
Een ander voorbeeld raakt aan de discussie over het energiebeleid waarbij het energie-akkoord er ligt als basis waar vele partijen samen aan hebben gewerkt. Daarnaast bepleiten VNO-NCW en MKB-Nederland dat Nederland forse stappen zet voor een volledige omslag naar een duurzame economie via bijvoorbeeld de opzet van een Groen Investeringsfonds. Daarmee kunnen investeringen in ambitieuze projecten voor deze energietransitie werkelijk tot stand komen. De Klimaatafspraken in Parijs benadrukken de noodzaak van een snelle omslag. De opgave om in de komende decennia een vrijwel CO2-neutrale energievoorziening te realiseren vereist enorme investeringen in alle sectoren van de economie. Het gaat hier onder meer om investeringen in duurzame energiebronnen, in de gebouwde omgeving, in de industrie en in mobiliteit en vervoer.

Deze investeringen zijn veelal kapitaalintensief, kennen een lange terugverdientijd en vragen daarom een nieuwe vorm van financiering. Hiertoe moet Next Level Investment Fund worden opgericht waarmee private lange termijn investeringen gefaciliteerd worden. Zie de op 16 juni uitgebrachte publicatie NL Next Level van VNO-NCW, MKB-Nederland en LTO Nederland.

Versterken van het internationale perspectief
De voorbeelden raken aan de al ingezette inspanningen vanuit het bedrijfsleven en de beleidsagenda’s van Nederland die goed moeten passen in een internationale context. Iets dat ook cruciaal is voor het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen en in de brief van Minister Ploumen sterker naar voren had mogen komen. Wij onderstrepen vanuit VNO-NCW en MKB-Nederland het belang van het voortbouwen op al bestaande beleidsdoelen, programma’s en/of rapportages, en bepleiten dat in het monitoren en rapporteren met betrekking tot de duurzame ontwikkelingsdoelen zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van al beschikbare statistieken en gegevens.

Zoals omschreven in bovenstaande vragen we voor die internationale dimensie extra aandacht. De duurzame ontwikkelingsdoelen moeten er immers toe leiden dat in 2030 de wereld vrij is van armoede, honger en ziektes. Ook moeten oplossingen zijn gevonden voor problemen op het gebied van o.a. water, sanitair, klimaat en energie. Het bedrijfsleven speelt daarin al jarenlang een belangrijke rol en is gebaat bij een sterke mondiale benadering met voldoende ruimte voor investeren, innoveren en internationalisering.

NL Next Level
Het versterken van dat internationale perspectief past in de onlangs door onze organisaties gelanceerde campagne NL next level. Deze campagne is onderdeel van een brede investeringsagenda die ervoor moet zorgen dat Nederland tot de economische wereldtop blijft horen. De kern van dit nieuwe perspectief voor Nederland is dat we voor een groot aantal transities staan. Fossiele energie gaat over naar duurzame energie, het tijdperk van de analoge informatie gaat over naar digitalisering, regionale oriëntatie maakt plaats voor mondialisering, de ‘wegwerp’-grondstoffeneconomie gaat naar circulaire economie, steden krijgen andere functies, maar mogen niet verloederen, et cetera.
Al deze uitdagingen vragen van ons dat we op een heel nieuw ‘level’ zullen moeten gaan acteren. Wij geloven dat Nederland daartoe in staat is. Dat we vanuit het sterke fundament dat de afgelopen decennia is gelegd, deze transities doortastend en met een publiek-private aanpak kunnen en moeten oppakken. Allereerst in eigen land, maar er liggen ook kansen om met deze kennis wereldwijd onze bijdrage te leveren. Dat zal vervolgens ook positief bijdragen aan het realiseren van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

Het betekent het gezamenlijk vinden van oplossingen vanuit een goede samenwerking tussen overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. In partnerschappen, één van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen want alleen gaat het niet. Daarvoor zijn de uitdagingen te groot en te complex. Alle mogelijke inspanningen zijn nodig. Ook die van de overheid in al haar internationale contacten, die van ambassades waarbij het verbinden van handelsmissies met het bewerkstelligen van de duurzame ontwikkelingsdoelen ook een belangrijke invalshoek is. Zo ontstaat een vliegwiel vanuit internationaal perspectief. Passend bij de agenda voor hulp, handel en investeringen die zich richt op het bevorderen van duurzame en inclusieve economische groei ten gunste van iedereen.

Internationaal positioneren inzake vernieuwde financieringsvormen
Tot slot vragen we aandacht voor het benutten van de kansen als het gaat om vernieuwde financieringsvormen. Dit gaat verder dan het inzetten van het bedrijfsleveninstrumentarium in eigen land. Het gaat hierbij bijvoorbeeld ook om een internationaal klimaatfonds dat zich vormt naar aanleiding van het klimaatakkoord en nieuwe wereldwijde investeringsstromen die op gang komen. Nederland moet zich daarin optimaal positioneren zodat mogelijkheden daadwerkelijk worden benut. Op die wijze levert het bedrijfsleven in samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties een impactvolle bijdrage aan de realisatie van de duurzame ontwikkelingsdoelen.

De komende periode gaan wij als Nederlands bedrijfsleven graag in gesprek met de overheid en maatschappelijke organisaties over NL Next Level en de koppeling met de Sustainable Development Goals.

Hoogachtend,

Drs. C. Oudshoorn
Algemeen Directeur VNO-NCW – MKB-Nederland


¹ Brief Minister Ploumen ‘Global Goals: implementatie, monitoring en rapportage’ van 24 mei 2016 (MINBUZA-2016.185506)

² www.vnoncw.nl