Noodzakelijke maatregelen ter voorkoming van faillissementen in het kader van de coronacrisis, brief aan de fractievoorzitters in de Tweede Kamer

16-04-2020

Geachte fractievoorzitters,

 

Langs deze weg doe ik graag een persoonlijk beroep op u om in deze tijd van de COVID-19-crisis onnodige faillissementen van (in de kern gezonde) mkb-bedrijven te voorkomen. Ondanks het pakket aan noodmaatregelen zullen vele bedrijven verliezen lijden die zij niet met hun financiers kunnen delen. In dit soort gevallen is snelheid geboden om te voorkomen dat de onderneming vervolgens in een faillissementsprocedure terechtkomt. Faillissementen leiden immers tot onnodig hoge kosten en baanverlies.

 

Rechters en deurwaarders hebben al enkele stappen gezet om onnodige faillissementen te voorkomen¹. Deze stappen zijn belangrijk, maar geven ondernemers nog onvoldoende mogelijkheden om een faillissement veroorzaakt door corona te vermijden.

 

Wij bepleiten daarom:

  1. Maak herstructurering van bedrijven mogelijk. Dat kan door snelle invoering van de Wet Homologatie Onderhands Akkoord die al in de Tweede Kamer ligt, samen met een evaluatiebepaling. De vier ingediende inhoudelijke amendementen die de wet nu nog ophouden, kunnen dan ondertussen goed worden onderzocht en op een later moment worden opgenomen in het traject van de WCO III. Samen met de vakbonden roepen we hiertoe op. Zie de brief van de Stichting van de Arbeid van 20 maart jl.
     
  2. Zorg voor een afdoende mogelijkheid voor ondernemingen om betalingen op te schorten indien zij door de maatregelen rond COVID-19 in problemen zijn geraakt en de wederpartij niet bereid is om een betalingsregeling te treffen.

 

Hieronder lichten wij onze verzoeken toe.

 

1. Voorkom onnodig baanverlies door mogelijkheid van herstructurering van bedrijven
Om grote(re) schade aan de economie en onnodig verlies van banen te voorkomen doen wij een dringend beroep op uw Kamer om de nieuwe Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) van minister Dekker van Rechtsbescherming met spoed aan te nemen. De WHOA zorgt ervoor dat bedrijven sneller de nodige herstructureringsmaatregelen kunnen nemen via een procedure voor gedwongen schuldsanering. Zowel vakbonden als ondernemersorganisaties hebben de verwachting dat de WHOA veel bedrijven kan helpen om te voorkomen dat zij uiteindelijk failliet gaan. Zo kunnen (in de kern gezonde) bedrijven toch doorgaan en blijven naar onze inschatting straks duizenden banen behouden, zodat we sterker uit de crisis komen.

 

WHOA wordt breed gedragen en de rechter toetst de zaak
Niet alleen vakbonden en ondernemersorganisaties hebben zich achter het wetsvoorstel WHOA geschaard, maar ook de insolventieadvocaten, financiers als banken, etc. Daarnaast is de rechterlijke macht intensief bij de totstandkoming van de wet betrokken geweest. Hiermee kan de WHOA op een breed maatschappelijk draagvlak rekenen. Doordat het besluit uiteindelijk ook door de rechter moet worden genomen, vindt er bovendien een gedegen toetsing plaats die zorgt voor het spreekwoordelijke ‘slot op de deur’ om te borgen dat een zorgvuldig proces plaatsvindt dat recht doet aan alle belanghebbenden.

 

Neem WHOA aan met snelle evaluatiebepaling
De WHOA kent een voortraject van zeven jaar en de huidige tekst ligt sinds de zomer ter behandeling in de Tweede Kamer. Onlangs zijn vier amendementen ingediend. Wij zijn niet op voorhand inhoudelijk tegen deze amendementen, maar zij betekenen een grote ingreep in het wetsvoorstel en vragen nader onderzoek naar mogelijke uitvoeringsproblemen en economische effecten. Dit zou de WHOA ondertussen onnodig ophouden. Dit terwijl er nu en de komende maanden bedrijven in nood raken die hadden kunnen worden geholpen met de nieuwe wet. Bovendien lijken de ingediende amendementen beter te passen in het wettelijk traject van de Wet continuïteit ondernemingen III (WCO III) dat nog moet starten.

 

Gelet op het voorgaande vragen wij u dan ook met klem om de WHOA zo snel als mogelijk aan te nemen, inclusief een bepaling over een snelle evaluatie. De vier ingediende inhoudelijke amendementen die de wet nu nog ophouden, kunnen dan ondertussen goed worden onderzocht en op een later moment worden opgenomen in het traject van de WCO III. Zo hoeft dit wetsvoorstel hier nu niet op te wachten en kunnen we schade aan de economie door corona nu al eenvoudiger voorkomen. ‘Laat beter hier niet de vijand van goed zijn’, zoals de Stichting van de Arbeid het onlangs mooi formuleerde.

 

2. Uitstel van betalingen mogelijk maken, ter voorkoming van corona gerelateerde faillissementen
Van veel ondernemers horen wij dat zij problemen hebben met het betalen van hun rekeningen. Wij zijn geen voorstander van een generiek uitstel van alle betalingen omdat daarmee voor meerdere ondernemingen nadelige kettingreacties kunnen optreden. Wel hebben wij herhaaldelijk opgeroepen dat contractspartijen elkaar tegemoet dienen te komen in redelijke afspraken. Niemand is gebaat bij faillissementen van ondernemingen die zonder corona voldoende verdiencapaciteiten zouden hebben. Echter bij zelfregulering zijn partijen afhankelijk van de wil van de ander. Voor ondernemers die in normale omstandigheden een gezonde onderneming zouden hebben, maar die door de gevolgen van de uitbraak van COVID-19 in ernstige betalingsproblemen zijn geraakt en waarvan de wederpartij vervolgens niet wil meewerken aan een betalingsregeling, zijn meer dwingende maatregelen te rechtvaardigen. Wij vragen hiervoor de steun van de Tweede Kamer.

 

Ik hoop op uw medewerking rond de WHOA en ben graag bereid tot verdere toelichting.

 

Met vriendelijke groet,

 

J. Vonhof
voorzitter MKB-Nederland
drs. J. de Boer
voorzitter VNO-NCW

 


 

¹ Zo geldt er voor de rechtbanken sinds 26 maart de richtlijn die zegt dat er terughoudend zal worden omgegaan met de behandeling van beslagleggingen en faillissementsverzoeken waarbij de economische situatie door corona een rol speelt. Daarnaast heeft De Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders (KBvG) hun leden opgeroepen beslagleggingen en ontruimingen tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk op te schorten.