Inbreng voor de Kabinetsformatie 2017; brief aan de informateur, mw. Schippers

29-03-2017

Geachte mevrouw Schippers,

 

Een nieuw kabinet staat voor de opgave om de huidige én de toekomstige generaties perspectief te bieden op een blijvend goede toekomst van Nederland: een duurzaam en veilig Nederland met gelijke kansen voor iedereen. Nederlandse ondernemers zien daar zeer goede mogelijkheden voor en zijn graag bereid zich daar voor de volle 100% voor in te zetten. De sterk verbeterde financieel-economische situatie moet daarom voor een toekomstgericht programma worden benut. In ons programma Nederland Next Level hebben we onze voorstellen daarvoor uitgewerkt.

 

Onze bijdrage voor deze vernieuwing komt het beste tot zijn recht wanneer de volgende beleidsprioriteiten in een nieuw Regeerakkoord worden vastgelegd:

 

I. Een veilige en duurzame toekomst.
Opgaven als de energietransitie, digitalisering, innovatie, veiligheid, bereikbaarheid, echte zorg, leefbaarheid, vitale steden en regio's vragen in veel gevallen fundamentele doorbraken (naast het gericht op orde krijgen van "de basis" door het oplossen van bestaande knelpunten op kortere termijn). Publieke (basis)investeringen en private investeringen in deze transities komen niet vanzelf tot stand. Daarom pleiten wij voor een nationale strategische Transitieboard op ministerieel niveau, die leiding geeft aan de transformatie van Nederland door:

 

  • de totstandkoming (te bevorderen) van nieuwe transitieprogramma's (beleidskaders met ambitieuze doelstellingen en transitiepaden, vast te leggen in maatschappelijke akkoorden),
     
  • en vooral op zich te nemen dat investeringen ook écht van de grond komen, met name in doorbraak("flagship")-projecten. Extra publieke basisinvesteringen (5 miljard in 2021) moeten niet onzichtbaar wegvloeien in begrotingen van departementen en decentrale overheden, maar pas tot besteding komen bij positieve beoordeling door de Transitieboard van concrete, zoveel mogelijk publiek-private, investeringsplannen.

II. Investeren in lagere lasten.
Er is een trendbreuk in het collectieve lastenbeleid nodig: van lastenverzwaring naar lastenverlichting voor zowel werkenden als bedrijven in de vorm van houdbare structuurversterking in het belastingstelsel. De lastenverzwaring van 5½ miljard door met name stijgende zorgpremies kan sterk worden beperkt met een nieuw Hoofdlijnenakkoord mét investeringen in een Next Level Zorgprogramma. Daarnaast bestaat ruimte voor lastenverlichting oplopend tot 10 miljard (voor burgers en bedrijven beide 5 miljard), zonder te vervallen in een scenario met begrotingstekorten.

 

III. Ruimte voor werk en gelijke sociale kansen.
Noodzakelijk is herstel van gezonde verhoudingen op de arbeidsmarkt om zonder belemmeringen en risico's "het werk bij de mensen" te krijgen in alle mogelijke contractvormen, inclusief zzp-schap. Dat wil zeggen: opheffen van de benadeling van het arbeidscontract voor onbepaalde tijd door verlichting van werkgeversrisico's en -lasten (WWZ én Loondoorbetaling bij ziekte) en een structurele oplossing voor de zzp'er (en deze weer zonder risico's kunnen werken). "Permanent leren" moet geen papieren voornemen meer zijn, maar een transitieproject met inzet van alle partijen.

 

IV. Lucht voor ondernemerschap (als publiek belang in zichzelf), onder andere door als gouden regel te hanteren dat toepasbaarheid door het mkb-bedrijfsleven de basis voor op te stellen voor wet- en regelgeving moet zijn, zonder regelgeving complexer te maken naarmate ondernemingen doorgroeien. Het leeuwendeel van de ondernemingen bestaat uit mkb-ondernemingen en familiebedrijven.

 

V. Een effectief Europa.
Behoud en herstel van een krachtige samenwerking in de Europese Unie, vanuit het besef dat dit hard nodig is voor alle grote vraagstukken van veiligheid, stabiliteit, klimaat en migratie, en de toegang tot internationale markten.

 

VI. Een sterk Nederland in de wereld.
Voor behoud van internationaal ondernemerschap is versterking van het vestigingsklimaat dringend noodzakelijk: een concurrerende winstbelasting, behoud van 30%-regeling en fiscale maatregelen voor verduurzaming en innovatie (innovatiebox), en betere mogelijkheden voor ondernemingen zich te beschermen tegen "bad governance". Met een sterkere publiek-private samenwerking in de internationale handelsbevordering kan Nederland veel succesvoller worden in Nederlandse oplossingen voor de Sustainable Development Goals.

 

In de bijlage hebben we onze plannen verder toegelicht. Nederland heeft veel steengoede en hardwerkende ondernemers die graag bijdragen aan een toekomstgericht programma. Door te investeren en hierin samen te werken kunnen we de vraagstukken van de toekomst omzetten in kansen voor vandaag.

 

Met vriendelijke groet,

 

Hans de Boer
voorzitter VNO-NCW
Michaël van Straalen
voorzitter MKB-Nederland
Marc Calon
voorzitter LTO Nederland