Hoe kunnen we de transformatie van de zorg versnellen? Brief aan de VC voor VWS van de Tweede Kamer

06-12-2017

Geachte dames en heren,

 

De zorgparagraaf in het regeerakkoord biedt een goed vertrekpunt voor de komende jaren. VNO-NCW en MKB-Nederland vinden dat we de komende jaren gezamenlijk (en publiek-privaat) de digitalisering van de zorg moeten versnellen. Dat leidt tot veel voordelen en daarmee tot een win-win-situatie. Het leidt vóóral tot betere zorg dichtbij de patiënt. Kijk naar de medisch-specialistische zorg: met technologie die vandaag beschikbaar is, kan een groot deel thuis plaats vinden. De patiënt hoeft dan niet meer naar het ziekenhuis voor bijvoorbeeld een hartfilmpje of een diagnose. Of kijk naar de geestelijke gezondheidszorg, waar e-health en apps een grote vlucht genomen hebben.

 

Versnellen van de digitalisering van de gezondheidszorg leidt niet alleen tot betere zorg of zorg dichtbij de patiënt:

  • Met de verder verkrappende arbeidsmarkt in het vooruitzicht is dit hét moment om de schaarse artsen en verplegenden slimmer in te zetten. Daarmee kunnen we nieuwe wachtlijsten in de zorg, veroorzaakt door een tekort aan gekwalificeerd personeel, vóór zijn. Een voorbeeld is www.thuisarts.nl: deze online vraagbraak heeft er in korte tijd toe geleid dat het totale zorggebruik bij de huisarts met 12% is afgenomen. Dat komt neer op een maandelijkse afname van 675.000 huisartsenbezoeken.¹ De vrijkomende tijd kunnen huisartsen goed gebruiken.
     
  • Administratieve lasten zijn een heel groot probleem in de zorg, dat moeilijk aan te pakken lijkt. De zorg slimmer organiseren betekent ook een andere en nieuwe rolverdeling uitdokteren tussen de huisarts, verpleegkundige en medisch specialist. Dat blijkt ook een uitgelezen moment om te bepalen welke informatie nodig is (en welke dus ook niet; die dan ook kan worden geschrapt).
     
  • Nú inzetten op het versnellen van de digitalisering van de zorg is noodzakelijk voor een beheerste stijging van de zorguitgaven. In dit verband wijzen we op een SIRM-onderzoeksrapport, waaruit blijkt dat het opschalen van succesvol gebleken pilots met kleine vormen van ontschotting op termijn 1,5 miljard euro per jaar oplevert.² Dat is dan nog exclusief de efficiencyvoordelen van digitalisering.

Dit alles gaat echter niet vanzelf, en vraagt dat iedereen in de zorg over zijn eigen (deel)belang heen stapt én zijn rol pakt. Onze visie op zorg – van het bedrijfsleven en zorgsectoren samen – beschrijft de grote transformatie van de gezondheidszorg: vooral naar zorg op de juiste plek en meer preventief.³ In het verlengde hiervan hebben we een gezamenlijke aanpak bedacht voor de transformatie en ontschotting van de zorg. Deze treft u als bijlage bij deze brief aan. Dat is een aanpak die bedacht is door en gedragen wordt door de zorgsectoren. Zij willen, samen met de industrie, zich sterk maken voor een publiek-private aanpak om onze gezondheidszorg naar een "next level" te brengen.

 

Tot nu toe zijn de bestuurlijke hoofdlijnenakkoorden in de zorg vooral financiële afspraken geweest.4 De inzet van het kabinet is te komen tot nieuwe hoofdlijnenakkoorden (inclusief de budgettaire opbrengst ervan). Het is niet vanzelfsprekend dat er draagvlak is bij de andere partijen om tot akkoorden te komen. Ons advies is de gezamenlijke transformatie-aanpak over te nemen én te verankeren in de hoofdlijnenakkoorden (zorg op de juiste plek).

 

Voor de zorg voor ouderen bepleiten VNO-NCW en MKB-Nederland dat de (zorgbehoefte van) ouderen als uitgangspunt wordt genomen. Dat vraagt om een goed samenspel bij zorg thuis, waar gemeenten (Wmo) en zorgverzekeraars (Zvw) een rol hebben. Binnen het domein van de Zorgverzekeringswet kan meer maatwerk worden bereikt door een samenhangend aanbod van voorzieningen. In de keten van ziekenhuis naar thuis kan verder worden geoptimaliseerd door schotten weg te halen en ruimte te geven aan tussenvoorzieningen als geriatrische revalidatiezorg en eerstelijnsverblijf. Ook slimme inzet van technologie, passende woonvormen, innovatie en ondernemer¬schap helpen om de zorg rondom ouderen goed te organiseren. Dat vraagt om een gezamenlijke aanpak van de zorgsectoren met o.a. de industrie, techniek en bouw- en installatiebranche. In dit verband wijzen we ook graag op het pleidooi van de Patiëntenfederatie Nederland met een groot aantal andere partijen voor een ouderenvriendelijke samenleving.5

 

VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat ons aanbod -samen met de agenda van de zorgpartijen- om te komen tot een preventie-akkoord is opgenomen in het regeerakkoord. Wij werken graag met de nieuwe staatssecretaris aan gezamenlijke publiek-private preventie-akkoorden, samen met de wetenschap. De ambitie mag wat ons betreft groot zijn: welke maatregelen zetten we in 2018 in gang, die het aantal gezond ervaren jaren in Nederland vergroten? Daarbij moeten we oog hebben voor de nieuwe kansen die technologie (zoals big data analyses, apps en personalized food) biedt en waarin Nederland voorop kan lopen. Wij zijn verheugd dat de wetenschap heeft aangegeven zich dienstbaar op te stellen voor een preventie-akkoord, zodat het een lerende aanpak kan worden om Nederland gezonder te maken. In het kader van de Nationale Wetenschapsagenda is er een "kennisagenda preventie" gemaakt.

 

Op één punt uit het regeerakkoord hebben we een zorg. We snappen heel goed dat het niet past in ons solidaire zorgstelsel dat zorgverzekeraars een andere premie berekenen zonder dat daar inhoudelijke afspraken tegenover staan. Echter, veel werkgevers en branches hebben voor hun werkenden met zorgverzekeraars goede afspraken gemaakt over bijv. extra zorgaanspraken (extra fysiotherapie bij fysiek zwaar werk of preventie-afspraken) of het inhouden van de zorgpremie op het salaris (om incasso¬problemen te voorkomen). VNO-NCW en MKB-Nederland vinden het belangrijk dat zij daar vooral mee dóór kunnen gaan. Omgekeerd brengen wij de meerwaarde van dergelijke inhoudelijke afspraken in de zorgcollectiviteiten onder de aandacht van onze leden.

 

Een afschrift van deze brief is verstuurd naar de ministers en staatssecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

 

Hoogachtend,

 

Mr. H. van de Kraats
Directeur Sociale Zaken


¹ https://www.lumc.nl/over-het-lumc/nieuws/2016/november/zorggebruik-gedaa...
² SiRM, 2016, Next Level Gezondheidszorg: Hoe de zorg efficiënter en beter kan
³ VNO-NCW en MKB Nederland, 2017, Vooruit met de zorg: beter, slimmer, menselijker, https://www.vno-ncw.nl/sites/default/files/nlnl170201_brochure_gezondhei...
4 Algemene Rekenkamer, 2016, Zorgakkoorden. Uitgavenbeheersing in de zorg, deel 4; SiRM/Celcius Academie / Talma Institute, 2017, Eerste verkenning effecten hoofdlijnenakkoorden, in opdracht van ministerie van VWS.
5https://www.patientenfederatie.nl/nieuws/pleidooi-voor-een-ouderenvriend.... Hoe kunnen we de transformatie van de zorg versnellen?