Consultatie wetsvoorstel Implementatie Anti-Tax Avoidance Directive, brief aan het DG Fiscale Zaken van het ministerie van Financiën

21-08-2017

Wij hebben met belangstelling kennis genomen van het ter consultatie voorgelegde Wetsvoorstel Implementatie van de anti-tax avoidance directive
(ATAD). Kortheidshalve verwijzen wij naar bijgevoegde notitie met onze reactie ten aanzien van genoemd concept-wetsvoorstel.

 

Hoogachtend,

 

mr. J.M. Lammers

Directeur Economische Zaken