Commentaar op het pakket Belastingplan 2020, brief aan de VC voor Financiën van de Tweede Kamer

03-10-2019

Geachte dames en heren,

 

Bijgaand sturen wij u onze reactie op de wetsvoorstellen die gezamenlijk het pakket Belastingplan 2020 vormen. Ons commentaar op dit pakket treft u – per wetsvoorstel – in de bijlage aan. Daarbij is de volgorde in de Memorie van Toelichting bij de wetsvoorstellen aangehouden. Voorts bevat de bijlage het commentaar op de wetsvoorstellen Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking en Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies welke voor het zomerreces zijn aangeboden aan uw Kamer en eenzelfde behandelschema volgen als de wetsvoorstellen die behoren tot het pakket Belastingplan 2020.

 

Wij steunen het besluit om de koopkracht van burgers te verbeteren door het naar voren halen van de beloofde lastenverlichting. Wij hebben daar eerder ook voor gepleit. Door het verkleinen van de wig wordt werken en meer werken aantrekkelijker. Werknemers houden zo netto meer over van de loonstijgingen. Wel blijven er zorgen over de zeer hoge marginale druk over bepaalde inkomenstrajecten, die vooral werknemers aan de basis van de arbeidsmarkt raakt. Wij zijn positief over de verruiming van de werkkostenregeling voor kleinere werkgevers, de vrijstellingen in de verhuurderheffing, de aanpassingen in de WBSO en het verlaagde btw-tarief voor elektronische uitgaven.

 

De overheidsfinancien staan er uitstekend voor. Ook het bedrijfsleven draagt zijn steentje bij. Dat neemt niet weg dat er meer en meer zorgen zijn over de almaar stijgende lastendruk voor bedrijven, mede gelet op de afkoelende economie. In deze kabinetsperiode lopen de lasten voor het bedrijfsleven op met ruim € 5 miljard. Wij denken aan de inperking van de renteaftrek, de verliesverrekeningsregels, de afschrijving op onroerend goed, de aftrek van Tier 1-instrumenten, de minimumkapitaalregel en de innovatiebox. Daar komen de maatregelen in het kader van het klimaatakkoord nog bij, zoals nu de stijging van de opslag voor duurzame energie, de overdrachtsbelasting, de afvalstoffenbelasting en straks de CO2-heffing. Wij moeten goed blijven kijken naar wat ondernemers bedrijfseconomisch kunnen absorberen, mede gelet op het internationale speelveld. Het is goed dat ook uw Kamer scherp blijft letten op het voorkomen van weglek van investeringen en banen.

 

Ondernemers hebben behoefte aan stabiliteit en voorspelbare regels, ook op het terrein van belastingen. Wij zien echter dat de wijzigingen in de fiscale regels steeds grilliger zijn en elkaar in rap tempo opvolgen. Het gaat dan bijvoorbeeld over het doorzetten van de box 2-verhoging, een verzwaring die in het bijzonder mkb-ondernemers raakt, terwijl de tariefsverlaging in de vennootschapsbelasting een jaar wordt uitgesteld. De derde inperking van de zelfstandigenaftrek in relatief korte tijd raakt veel hardwerkende ondernemers met een eenmanszaak of vennootschap onder firma, ook met personeel. Ook voor de fiscale regels op het terrein van mobiliteit is er behoefte aan stabiliteit en voorspelbaarheid.
Bij de vormgeving van de maatregelen uit het Belastingplan vragen wij aandacht voor de economische gevolgen en ons verdienvermogen op langere termijn. In dat kader zijn er zorgen over de voorgenomen inperking van de innovatiebox, alsmede de liquidatie- en stakingsverliesregeling.

 

Het is goed dat het kabinet verdere stappen zet in de aanpak van belastingontwijking. Wij steunen het kabinetsbeleid dat erop is gericht kunstmatige constructies te weren en tegelijkertijd reële activiteiten voor Nederland te behouden. Dit betekent wel dat wij moeten blijven inzetten op internationale harmonisatie, bijvoorbeeld ter zake van de belastingheffing in een steeds verder digitaliserende economie. Op die manier kunnen schadelijke unilaterale maatregelen achterwege blijven. Wat de implementatie van ATAD2 betreft, hebben wij zorgen over de complexiteit van de wetgeving. De administratieve last zal heel zwaar drukken bij het mkb en noopt tot heroverweging van de bewijslastverdeling en documentatieverplichtingen.

 

Tot slot bestaat bij ondernemers grote behoefte aan meer duidelijkheid over onder meer de wijzigingen in de nieuwe Europese btw-regels voor intra-EU-handel en de tonnageregeling.

 

Wij verzoeken u onze reactie bij uw beschouwingen over genoemde wetsvoorstellen te betrekken. Een afschrift van deze brief met bijlage is gestuurd naar de Staatssecretaris van Financiën en de Minister van Economische Zaken en Klimaat.

 

Hoogachtend,

 

mw. G. Dolsma
wnd. Directeur Economische Zaken


Bijlage